Förslaget om genomförande av direktivet om företrädare förbättrar inte konsumenternas möjligheter att få ersättning

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår ny lagstiftning för att skapa ett förfarande för företrädare för att effektivisera genomförandet av EU:s konsumentlagstiftning i Finland. Enligt KKV, som deltog i arbetsgruppen, är förslaget halvdant och förbättrar inte konsumenternas möjligheter att få ersättning för lagstridigt förfarande.

Målet med ombudstalan är att effektivisera verkställandet av EU:s konsumentbestämmelser och konsumenternas rättsskydd. En så kallad berättigad enhet kan ansöka om förbud mot lagstridigt förfarande hos marknadsdomstolen och dessutom, eller alternativt, genom grupptalan hos tingsrätten ansöka om gottgörelse för konsumenternas förluster. Syftet med reformen är att verkställa EU:s direktiv om ombudskrav.

KKV som deltog i justitieministeriets arbetsgrupp har lämnat in en avvikande åsikt till arbetsgruppens betänkande. Enligt konsumentverket förbättrar arbetsgruppens förslag i praktiken inte konsumenternas möjligheter att få gottgörelse för lagstridigt förfarande på det sätt som avses i direktivet.

Enligt arbetsgruppens förslag är avsikten att grupptalan ska behandlas i allmänna domstolar på samma sätt som nu. Ombudstalan som gäller förbudsåtgärder behandlas fortfarande av marknadsdomstolen. KKV anser att konsumenternas rättsskydd och tillgången till rättvisa inte ökar genom de bestämmelser som arbetsgruppen föreslår. Förbuds- och ersättningsprocesserna är även i fortsättningen för tunga och långa med tanke på konsumenten och resursanvändningen. Även om marknadsdomstolen konstaterar att verksamheten varit lagstridig och förbjuder den, får konsumenten ersättning för sina förluster endast om näringsidkaren frivilligt samtycker till det. I annat fall måste ersättningsärendet behandlas i en ny process i en allmän domstol som en grupptalan eller en talan som förs av en enskild konsument. Detta tar flera år.

Effektiviseringen av domstolsbehandlingen av gottgörelser som hör till konsumenterna kräver omfattande utredningsarbete. Enligt KKV skulle arbetsgruppen dock ha kunnat inleda med en delreform.  En sådan skulle ha varit möjligheten att driva förbuds- och ersättningsyrkanden i marknadsdomstolen då fastställandet av en enskild konsuments förluster grundar sig på en minimipåföljd som preciseras i bestämmelserna.

KKV:s avvikande åsikt till justitieministeriets betänkande (på finska)

Justitieministeriets meddelande den 16.2.2022