KKV-dagen 2015: Digitaliseringen fungerar som källa för tillväxt, men kräver klok reglering

Temat för Konkurrens- och konsumentverkets KKV-dag 3.11.2015 var digitalisering. I anförandena framhölls särskilt regleringen och dess betydelse för digitaliseringens frammarsch. Även om ansvaret för digitaliseringen i stor utsträckning kan överlåtas till marknaden, finns det likväl ett fortsatt behov av konkurrens- och konsumentskyddsnormer.

Alla personer som höll anföranden på KKV-dagen var ense om att digitaliseringen delvis förutsätter en reglering av ett nytt slag. Som Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) generaldirektör Juhani Jokinen i inledningen av evenemanget konstaterade, medför digitaliseringen frågor bland annat om hur och i vilken utsträckning konsumenten och likaså en fungerande marknad borde skyddas.

Enligt arbets- och näringsministeriets överdirektör Pekka Timonen skulle påbuden, förbuden och myndighetsövervakningen ersättas av digitaliseringen som gynnas av en friare reglering, där staten sörjer för marknadens öppenhet och gallrar bort endast de grövsta fallen av missbruk.

Även Elisa Abp:s verkställande direktör Veli-Matti Mattila understödde en översyn av regleringen. Nya aktörer på marknaden med den konkurrens de medför är välkomna, men konkurrensförutsättningarna borde då vara jämlika. Exempelvis kommer inhemska företag då det gäller tillämpning av dataskydd och marknadsföring att omfattas av en annorlunda författningsram än globala företag.

Timo Mattila som är överdirektör vid KKV med ansvar för konkurrensfrågor, ansåg det viktigt att för utveckling av digitaliseringen skapa förhållanden där en styrning skulle ske med hjälp av signaler från marknaden och inte genom en omfattande reglering. Exempelvis har företag som tillhandahåller en serviceplattform ofta ett naturligt intresse av att se till att konkurrensen mellan de egentliga tjänsteproducenterna fungerar utan hinder. Kristiina Pietikäinen, kommunikationsråd vid trafik- och kommunikationsministeriet, konstaterade att den offentliga sektorn inte kan skapa digital affärsverksamhet för företagens del, utan har i uppdrag att i syfte att överbrygga gränserna mellan förvaltningsområdena utarbeta en lagstiftning som möjliggör en affärsverksamhet.

Katja Viertiö som är biträdande enhetschef för huvudavdelningen för rätts- och konsumentärenden vid Europeiska kommissionen beskrev hurdana hinder konsumenter och företag har stött på inom gränsöverskridande näthandel. Den digitala inre marknadens utveckling motverkas i synnerhet av konsumenternas brist på förtroende och av geoblockeringen. KKV:s överdirektör med ansvar för konsumentfrågor, konsumentombudsman Päivi Hentunen, underströk att konsumenternas förtroende och därigenom gränsöverskridande handel och digitalisering kan främjas med hjälp av ett starkt konsumentskydd. Ett konsumentskydd på hög nivå medför ingen överreglering förutsatt att lagstiftningen håller hög kvalitet och kommer till i rättan tid.

Generaldirektör Juhani Jokinen sammanfattade dagens resultat i sitt avslutande anförande. Normer för konkurrens och konsumentskydd behövs alltjämt, men marknaden borde så långt som möjligt sörja för att digitaliseringen kommer åt att främja tillväxten.

Ta del av seminarieanförandena (på finska)