KKV föreslår en påföljdsavgift på 9 miljoner euro till IKH för fastställande av priser för återförsäljare

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) föreslår att marknadsdomstolen påför en påföljdsavgift på 9 miljoner euro till Isojoen Konehalli Oy (IKH) för förbjuden vertikal prisbindning. Dessutom ålägger KKV att IKH upphör med att fastställa minimipriser för produkter för sina återförsäljare och med avtal om fasta återförsäljningspris i IKH-webbutiken. Den förbjudna prisbindningen har gällt försäljning av IKH:s produkter i hela Finland. Förseelsen började 2010 och har till vissa delar alltjämt fortsätt.

IKH är ett importföretag och en järnhandel som säljer produkter både direkt till konsumenter och till ett stort antal återförsäljare. IKH har fastställt rekommenderade priser för sina produkter och har på olika sätt pressat sina återförsäljare att följa dem. Detta har i praktiken hindrat priskonkurrensen mellan återförsäljarna och höjt priserna på produkter som sålts till kunder.

IKH har följt prissättningen hos sina återförsäljare och varit i kontakt med säljare som använt lägre prissättning än de rekommenderade priserna. Om återförsäljare inte har följt den angivna prisnivån, har IKH dragit tillbaka rabatter, förbjudit användning av IKH-varumärket, avbrutit leveranser och med en återförsäljare även sagt upp avtalet om försäljningssamarbete.

IKH upprätthåller också en webbutik där både IKH och återförsäljare i IKH-kedjan säljer produkter till kon-sumenter. Alla återförsäljare som anslutit sig till IKH-webbutiken genom ett separat avtal har kommit överens om att följa samma fasta återförsäljningspriser i IKH:s webbutik. IKH har också använt olika incitament för att locka återförsäljare att ansluta sig till webbutiksavtalet.

KKV började utreda ärendet efter att man fått information om förfarandet från IKH:s återförsäljare. KKV genomförde inspektioner i IKH:s och återförsäljarnas lokaler år 2015.

Den föreslagna påföljdsavgiften för IKH grundar sig på en bedömning av verksamhetens skadlighet och omfattning. Vertikal prisbindning är en av de allvarligaste konkurrensbegränsningarna.

”Återförsäljare måste själva få bestämma sin prissättning. Även om man talar om rekommenderade priser handlar det om en förbjuden och skadlig konkurrensbegränsning om återförsäljare i själva verket utsätts för påtryckningar för att hålla sig till vissa minimipriser. Ett sådant förfarande hindrar priskonkurrensen mellan återförsäljare och höjer priserna på produkter som säljs till konsumenter”, konstaterar överdirektör Timo Mattila vid KKV.

Den senaste gången KKV föreslog att en påföljdsavgift påförs i ett fall av vertikal prisbindningen var år 2010. Fastän prisbindning är förbjudet känner man inte nödvändigtvis igen detta förfarande lika väl som till exempel kartellavtal mellan konkurrenter, och prisbindning är sannolikt vanligare än man tror. Återförsäljare kan också på grund av egna affärsintressen låta bli att avslöja avtalspraxis i anslutning till prisbindning.

Verkets beslut att förbjuda IKH att fortsätta med den förbjudna prisbindningen gäller från och med i dag (20.5.2020). Förslaget om att påföra en påföljdsavgift har samtidigt lämnats till marknadsdomstolen. En noggrannare beskrivning av ärendet finns i verkets beslut och förslag till påföljdsavgift.

KKV:s beslut och förslag till marknadsdomstolen (pä finska)

Mer information:

Forskningschef Jarno Sukanen, tfn 029 505 3352
Ledande sakkunnig Pekka Mattila, tfn 029 5053324
Specialsakkunnig Jussi Koivusalo, tfn 029 505 3831
fornamn.efternamn@kkv.fi

    • Med vertikal prisbindning avses avtal och förfaranden mellan ett högre och ett lägre försäljningsled – till exempel en importör och en återförsäljare eller en tillverkare och en importör – som syftar till att uppnå en fast prisnivå eller en minimiprisnivå.
    • Det är nästan alltid förbjudet och skadligt att avtala om priser mellan olika försäljningsled, eftersom detta på konstgjord väg höjer priserna till konsumenternas nackdel.
    • Prisbindningen förutsätter inte ett skriftligt avtal mellan leverantören och återförsäljaren.
    • Som prisbindning räknas även indirekt påverkan på återförsäljningspriser till exempel genom att uppmuntra till att eller att utöva påtryckningar för att använda ett visst pris.
    • Prisbindning kan i stället för påtryckningar och uppmuntran också uppstå i samförstånd mellan ett högre och ett lägre försäljningsled. Prisbindning är förbjudet oberoende av vil-ket led som tar initiativ till att avtala om priser.