KKV föreslår påföljdsavgifter för kartell på 38 miljoner euro för 7 bussbolag, Bussförbundet och Matkahuolto

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har i dag till marknadsdomstolen lämnat en framställning om en sammanlagd påföljdsavgift på 38 miljoner euro för sju* av branschens centrala bussbolag, Bussförbundet rf och Oy Matkahuolto Ab. På samma gång har Konkurrens- och konsumentverket meddelat ett beslut i vilket Matkahuolto föreläggs att upphöra med verksamhet som motverkar konkurrens i syfte att utesluta bussbolag från marknaden.

KKV:s undersökningar visar att centrala aktörer inom bussbranschen har gjort sig skyldiga till kartell. Det förbjudna förfarandet inleddes på hösten 2008 och fortgår delvis alltjämt. KKV började ursprungligen undersöka saken tillsammans med Regionförvaltningsverket i sydvästra Finland på grund av en inkommen åtgärdsbegäran.

En bakomliggande omständighet är den lagändring som trädde i kraft 3.12.2009 och vars syfte var att öppna busstrafikmarknaden för konkurrens. Centrala aktörer inom branschen försöker i samförstånd motverka en öppning av marknaden och förhindra tillträde till marknaden för nya konkurrenter. I praktiken kom parterna överens om att begränsa inbördes konkurrens inom Bussförbundet och hindrade konkurrerande turer med trafiktillstånd för rutterna att få del av Matkahuoltos rese- och pakettjänster. KKV anser att det i förfarandet har varit fråga om en allvarlig överträdelse av lagen om konkurrensbegränsningar och Europeiska unionens konkurrensregler.

De trafikanter som blev föremål för kartellåtgärderna vållades skada i och med att konsumenterna inte hittade deras turer via Matkahuoltos tidtabells och stationstjänster och inte kunde köpa biljetter till dem hos Matkahuolto. Trafikanterna fick inte heller av Matkahuolto rätt till pakettransport för sina turer, vilket är av central betydelse för affärsverksamheten.

Karteller leder till att kunderna får färre valmöjligheter och betalar högre priser jämfört med en genuin konkurrenssituation. I påföljdsavgiftens belopp har förseelsens art, omfattning och det klandervärda i förseelsen samt dess varaktighet beaktats. Dessutom har KKV beaktat det faktum att Bussförbundet tidigare har förelagts påföljdsavgift för konkurrensförbrytelse.

Syftet med konkurrenspåföljdsavgifterna är att säkerställa att kartellförfarandet inte blir lönsamt, att den nytta som förvärvats genom olaglig verksamhet förverkas och att de som deltagit i verksamheten bestraffas. Ett annat syfte är att påföljdsavgiften ska verka avskräckande och förhindra uppkomst, förlängning eller nybildning av kartellerna.

* – J. Vainion Liikenne Oy
– Koiviston Auto -Yhtymä (Jyväskylän Liikenne Oy, Koiviston Auto Oy, Koskilinjat Oy, Kuopion Liikenne Oy, Porvoon Liikenne Oy – Borgå Trafik Ab, Satakunnan Liikenne Oy och Metsäpietilä Oy)
– Länsilinjat Oy
– Oy Pohjolan Liikenne Ab (och VR-Yhtymä Oy)
– Pohjolan Matka (Pohjolan Turistiauto Oy, Koillismaan Turistiauto Oy, Antti Kangas Oy och Savon Turistiauto Oy)
– Savonlinja-yhtiöt (Savonlinja Oy, Linja-Karjala Oy och Vauhti-Vaunu Oy, Autolinjat Oy och Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy samt SL-Autoyhtymä Oy)
– Väinö Paunu Oy

Mer information:
Specialforskare Keijo Ranta, tfn 029 505 3365
Biträdande direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621