KKV gav Tavastkyro kommun en anmärkning för underlåtenhet att iaktta upphandlingslagen

Tavastkyro kommun upphandlade fastighetsservicetjänster som direktupphandling utan konkurrensutsättning under åren 2020–2022. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) ansåg i sitt beslut att kommunen försummade sin skyldighet att konkurrensutsätta upphandlingen enligt upphandlingslagen.

Tavastkyro kommun upphandlade fastighetsservicetjänster som direktupphandling från början av 2020 till juli 2022 för cirka 243 440 euro. Upphandlingarna som gjordes av fyra olika serviceproducenter var i regel plötsliga reparationsarbeten, men även andra fastighetsserviceuppgifter, såsom flaggning och vinterunderhåll.

Värdet på de upphandlingar av fastighetsservicetjänster som inte konkurrensutsatts år 2020 var cirka 74 570 euro, år 2021 cirka 111 150 euro och år 2022 cirka 57 710 euro. Det nationella tröskelvärdet för varu- och tjänsteupphandling som föreskrivs i upphandlingslagen är 60 000 euro.

Upphandlingarna av fastighetsservicetjänster hade inte konkurrensutsatts i enlighet med upphandlingslagen, utan beställningarna avtalades i huvudsak per telefon. Inga skriftliga upphandlingsbeslut fattades och största delen av upphandlingarna grundade sig inte på något skriftligt upphandlingskontrakt. Enligt KKV har det inte funnits någon grund för direktupphandling enligt upphandlingslagen, såsom extrem brådska.

"Service- och reparationsarbeten är sedvanliga upphandlingar som den upphandlande enheten kan förutse och som ska konkurrensutsättas om deras uppskattade värde överstiger tröskelvärdet enligt upphandlingslage." 

Lotta Sahamies, sakkunniga

KKV konstaterar i sitt beslut att Tavastkyro borde ha konkurrensutsatt upphandlingen av nödvändiga fastighetsservicetjänster genom att publicera en upphandlingsannons enligt upphandlingslagen. Verket gav Tavastkyro kommun en anmärkning om underlåtelse att följa upphandlingslagen

Syftet med upphandlingslagen är att effektivisera användningen av allmänna medel, främja innovativ och hållbar upphandling av hög kvalitet och garantera jämlika möjligheter för företag och andra sammanslutningar att erbjuda varor, tjänster och byggentreprenader vid anbudsförfaranden för offentlig upphandling.

Mer information 

Lotta Sahamies

Sakkunnig