KKV godkände Attendos och Mi-Hoivas företagsaffär

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 20.10.2017 en företagsaffär där Attendo Intressenter AB förvärvar Mi-Hoiva Oy. Utifrån KKV:s utredningar förhindrar inte affären väsentligt konkurrensen på den finländska marknaden.

Attendo och Mi-Hoiva verkar på marknaden för sociala tjänster och erbjuder äldre personer sociala tjänster samt rehabiliterings- och boendetjänster för mentalvårdspatienter och missbrukare som får rehabilitering.

Attendo ingår i den svenska företagsgruppen Attendo AB. Mi-Hoiva idkar operativ verksamhet genom sitt dotterbolag Mikeva Oy.

I juli 2017 överförde KKV affären mellan Attendo och Mi-Hoiva till fortsatt utredning, eftersom ämbetsverket utifrån sina preliminära utredningar ansåg att affären kunde orsaka skadliga konkurrenseffekter på marknaden för sociala tjänster.

I sin fortsatta utredning granskade KKV företagsaffärens effekter i synnerhet på intensifierat serviceboende för äldre, mentalvårdspatienter och missbrukare som får rehabilitering samt utvecklingsstörda, där företagsaffärens parter har överlappande verksamhet. Utifrån utredningarna gick det inte att fastställa att parterna skulle vara särskilt nära konkurrenter på den aktuella marknaden.

Det kommer att finns tillräcklig konkurrens på marknaden för sociala tjänster också efter företagsaffären. Även om det skett kedjebildning i branschen, finns det fortfarande många lokala och regionala aktörer på marknaden liksom också större företag som skapar konkurrenstryck på marknaden.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Anmälan behandlas vid behov i två steg. Den s.k. första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar verket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning, där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.