KKV godkände företagsförvärvet mellan Lantmännen och Myllyn Paras

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 29 april 2022 företagsförvärvet där Lantmännen ek för förvärvar Sponmill Oy och den av det ägda Myllyn Paras-koncernen.

Lantmännen är ett svenskt jordbruksandelslag som bland annat verkar inom livsmedelsindustrin och idkar spannmålshandel. Lantmännen säljer produkter bland annat under varumärket Vaasan. Sponmill äger den finska koncernen Myllyn Paras, som tillverkar djupfrysta bageriprodukter och kvarnprodukter.

Enligt verkets utredningar orsakar företagsförvärvet inga konkurrensproblem i Finland. KKV utredde företagsförvärvets konkurrensverkningar särskilt på försäljning av djupfrysta bageriprodukter till detaljhandeln och foodservice-kunder.

Ärendet överfördes till fortsatt behandling efter att det i den första behandlingen upptäcktes att parternas marknadsandelar blev betydande i fråga om vissa djupfrysta bageriprodukter. Enligt en enkät som verket genomfört anser konsumenterna dock att olika bageriprodukter, såsom wienerbröd, bullar och munkar, är utbytbara med varandra och därför var det motiverat att betrakta marknaden som mer omfattande än de enskilda produktgrupperna.  Betraktat på detta sätt förblir parternas marknadsandelar huvudsakligen måttliga. I sin bedömning beaktade verket också vissa tillverkares möjligheter att övergå till att leverera djupfrysta bageriprodukter till detaljhandeln och även till foodservice-kunder.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har undanröjts.

Mer information: 

Sanna Syrjälä

Direktör, enhetschef

Tiia Sotamaa

Specialsakkunnig

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om den sammanlagda omsättningen för parterna i företagsförvärvet överstiger 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet i Finland överstiger 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte medför sådana skadliga konsekvenser som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i ett företagsförvärv om ämbetsverkets utredning visar, att om företagsförvärvet genomförs skulle det i väsentlig grad hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller en väsentlig del av den, särskilt på grund av att företagsförvärvet skulle skapa eller stärka en dominerande marknadsställning. Vid behov behandlas anmälan om företagsförvärv i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Om det vid första behandlingen framkommer att affären kan ha skadliga konkurrenseffekter, fattar ämbetsverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt behandling, där affären och dess konkurrenseffekter utreds grundligt. Den fortsatta utredningen tar högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga handläggningstiden i den andra behandlingen med högst 46 arbetsdagar. Efter andra behandlingen kan KKV godkänna företagsförvärvet som sådant om det inte medför skadliga konkurrenseffekter. KKV ingriper i ett företagsförvärv som på ett märkbart sätt anses hindra en effektiv konkurrens i Finland. Det primära sättet att förhindra affärens negativa konkurrenseffekter är att ställa villkor för detta, till exempel skyldigheten att sälja någon affärsverksamhet. Om villkoret inte leder till tillfredsställande resultat, kan marknadsdomstolen på framställning av KKV förbjuda affären i sin helhet.