KKV godkände Fortums förvärv av Hafslund

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 8 juni 2017 en affär där Fortum Abp förvärvar de norska energibolagen Hafslund Marked AS, Hafslund Varme AS och Klemetsrudanlegget AS. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning hindrar företagsförvärvet inte, på det sätt som avses i konkurrenslagen, på ett märkbart sätt konkurrensen på den finländska marknaden, eftersom ökningen av marknadsandelar hos parterna i förvärvet blir liten på den granskade elmarknaden och flera andra energibolag är verksamma i branschen.

Fortum Abp är ett energibolag som verkar i Norden, Baltikum, Ryssland och Polen, och vars kärnverksamhet omfattar produktion och försäljning av el och värme samt andra energirelaterade tjänster.

Hafslund Marked och Hafslund Varme är energibolag som ägs av Oslo stad.  Hafslund Marked verkar i Finland via sitt dotterbolag Kotimaan Energia Oy på marknaden för detaljförsäljning av el samt i Sverige, Norge och Spanien. Hafslund Varme producerar och distribuerar fjärrvärme i Oslo med omnejd.

Klemetsrudanlegget AS är ett energibolag som ägs av Oslo stad och som producerar fjärrvärme för fjärrvärmenätet i Oslo samt små mängder el i sitt avfallskraftverk.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.