KKV godkände Lantmännens förvärv av K-lantbruk

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 26.5.2017 ett företagsförvärv där Lantmännen Ekonomisk Förening förvärvar Sörnäisten Portti Oy, i vilket affärsrörelsen i K-lantbruk har bolagiserats. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning hindrar företagsförvärvet inte, på det sätt som avses i konkurrenslagen, på ett märkbart sätt konkurrensen på den finländska marknaden. Parterna i företagsförvärvet verkar inom marknaden för lantbrukshandel, men överlappningarna i affärsfunktionerna begränsar sig huvudsakligen till marknaden för inköp av maltkorn.

Lantmännen Ekonomisk Förening är ett svenskt lantbruksandelslag som verkar i över 20 länder. I Finland äger Lantmännen bagerierna Vaasan Oy och Oy Lantmännen Unibake Ab Finland. Dessutom äger Lantmännen en del av Viking Malt Oy som tillverkar malt för dryckes- och bryggeriindustrin.

Sörnäisten Portti Oy är ett bolag som ägs av Kesko Abp, i vilket affärsrörelsen i K-lantbruk har bolagiserats. K-lantbruk säljer produktionstillbehör, maskiner och utrustning för lantbrukets behov samt utövar spannmålshandel.

Parterna i företagsförvärvet har överlappande verksamhet inom inköp av maltkorn.  Enligt KKV:s bedömning verkar också efter företagsförvärvet på marknaden flera andra köpare av maltkorn. Parterna i företagsförvärvet har också motiv att upprätthålla en tillräcklig produktion av maltkorn i Finland, vilket begränsar möjligheterna för den företagskoncentration som uppstod genom företagsförvärvet att sänka på inköpspriset för maltkorn.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Pontus Ranta, telefon 029 505 3747, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.