KKV godkände Quant Finland Oy:s och Suffra Holding Oy:s företagsaffär

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 18 juli 2018 ett företagsförvärv där Quant Finland Oy förvärvar Suffra Holding Oy. Enligt KKV:s bedömning hindrar företagsförvärvet inte på ett väsentligt sätt konkurrensen på den finländska marknaden.

Quant Finland Oy är ett dotterbolag till Quant AB, ett företag registrerat i Sverige och verksamt inom sektorn industriell underhållsservice. Suffra Holding Oy utövar kontroll över Sataservice Group Ltd, som i sin tur utövar kontroll över Sataservice Oy och Sataservice Sähkökonehuolto Oy.

Både Quant och Sataservice-företagsgruppen erbjuder sina kunder bland annat outsourcade industriella underhållstjänster. Quants utbud av tjänster består av total outsourcing av underhållstjänster, outsourcing av underhållshantering, outsourcing av grupper av utrustningsenheter och särskilda underhållstjänster. Sataservices utbud av industriella underhållstjänster är indelat i totala underhållsavtal som omfattar total outsourcing av underhåll, underhållsavtal utan outsourcing av totalansvaret för underhåll samt enskilda leveranser av underhållstjänster. Sataservice erbjuder även projektleveranser.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden. Parternas sammanlagda marknadsandel är fortfarande låg på marknaden för tjänster för industriellt underhåll.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.

Mer information:

  • forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576, fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.