KKV godkände Valios ansökan om ändring av villkor för försäljning av obehandlad mjölk

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har 11.12.2017 godkänt den ändring av villkor som gäller Valios försäljning av obehandlad mjölk. I och med ändringen fastställs gränser för Valios konkurrenter när det gäller hur mycket skummad mjölk och obehandlad grädde de högst kan köpa av Valio per månad.

Enligt de villkor från åren 2000 och 2004 i samband med ett företagsförvärv bör Valio årligen till sina konkurrenter på den inhemska marknaden sälja totalt högst 185 miljoner liter obehandlad mjölk. Konkurrenterna kan köpa produkten förutom som obehandlad mjölk även i form av en mjölkkomponent, det vill säga som skummad mjölk eller grädde. Valio lämnade 9.10.2017 till KKV en ansökan med förslag om att villkoret ändras så att maximala gränser fastställs för komponentinköp av skummad mjölk och obehandlad grädde.

KKV kan med stöd av konkurrenslagen återta ett villkor som ställts för genomförandet av ett företagsförvärv eller mildra det i fall av en väsentlig förändring i marknadsförhållandena eller något annat vägande skäl. I princip är det dock en exceptionell åtgärd att ändra på villkoren.

KKV:s utredningar visar att när det gäller komponentköp har marknadsläget permanent förändrats jämfört med den situation som rådde när villkoren fastställdes. Världsmarknadspriserna för mjölkkomponenter har varierat i hög grad efter år 2007. Konkurrenterna köper av mjölkkvoten mest de komponenter som vid varje enskild tidpunkt är de mest lönsamma vad gäller förväntad avkastning, varvid Valio bär ansvaret för förädlingen av en mindre lönsam komponent. Konkurrenternas kapacitet har ökat när det gäller att ta emot mjölk och låta alla produkter genomgå en gemensam behandling. Detta har i sin tur lett till att behovet att köpa färdigt separerade mjölkkomponenter har minskat.

KKV bedömer att förändringar i de maximala högsta gränserna för skummad mjölk och grädde per månad och kund, såsom Valio i sin ansökan framför, skulle möjliggöra etablering i branschen även framöver, säkerställa konkurrensen i tillräckligt hög grad och inte orsaka orimliga problem för kvotmjölkskunderna.

Ansökan som nu har godkänts inverkar inte på den ansökan som Valio har lämnat 1.10.2015 till KKV som gäller att återta hela försäljningsskyldigheten för kvotmjölken. KKV:s behandling av den ansökan pågår fortfarande.

Den offentliga versionen av beslutet kommer senare att publiceras på KKV:s webbplats.