KKV godkände villkorligt företagsförvärvet mellan Mehiläinen och Fysios

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 20 januari 2022 ett företagsförvärv där Mehiläinen Oy förvärvar Fysios Holding Oy. Ett villkor för godkännande av köpet är en partiell försäljning av Fysios fysioterapiaffärsverksamhet i Vasa till en utomstående aktör. Ett avtal om försäljningen av affärsverksamheten har redan ingåtts.

Mehiläinen-koncern tillhandahåller hälso- och socialtjänster och har en omfattande närvaro på marknaden för hälsovårds- och socialtjänster. Fysios är en riksomfattande terapikedja vars affärsverksamhet fokuserar på fysioterapins olika delområden.

Enligt verkets utredningar leder företagsförvärvet mellan Mehiläinen och Fysios till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för fysioterapi som betalas av privatkunder i Vasa stad. Efter företagsförvärvet skulle Mehiläinens marknadsandel bli anmärkningsvärt hög i Vasa och marknaden skulle inte längre vara tillräckligt konkurrensutsatt.

I sina utredningar upptäckte KKV inte några konkurrensproblem i anknytning till andra marknader eller orter där parterna bedriver överlappande affärsverksamhet.

Avyttring av fysioterapiaffärsverksamhet i Vasa som ett villkor för godkännande av förvärvet

Konkurrensproblem som uppstår av företagsförvärv kan ofta undanröjas genom att villkor ställs upp för fullföljande av företagsförvärvet. För att lösa konkurrensproblemen ingick Mehiläinen ett åtagande om att en del av Fysios fysioterapiaffärsverksamhet i Vasa säljs till en utomstående aktör. Åtagandet har uppfyllts för första gången i Finland genom en så kallad fix-it-first-lösning där parterna redan under KKV:s fortsatta utredning har hittat en lämplig köpare för affärsverksamheten och ingått ett bindande avtal om överlåtelse av affärsverksamheten. Affärsverksamheten i Vasa säljs till Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy och verket har i sitt beslut godkänt försäljningen till Pihlajalinna.

”Säkerställande av åtagandenas effektivitet och verkställbarhet utgör en central del av processen för tillsynen över företagsförvärv. När köparen är känd på förhand, undanröjer åtagandena konkurrensproblemen med större säkerhet”, berättar Sanna Syrjälä, direktör för tillsynen över företagsförvärv.

KKV anser att de åtaganden som Mehiläinen har lagt fram är tillräckliga för att avlägsna de konkurrensproblem som företagsförvärvet medför och säkerställa att en konkurrensmässig struktur bevaras på marknaderna.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har strukits.

Mer information: 

Aino Jankari

Specialsakkunnig

Sanna Syrjälä

Direktör, enhetschef