KKV godkände VR:s förvärv av Avecra

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 3.7.2017 ett företagsförvärv där VR Group Ab förvärvar Avecra Oy som erbjuder restaurangtjänster i fjärrtåg. Enligt KKV:s bedömning hindrar företagsförvärvet inte, på det sätt som avses i konkurrenslagen, konkurrensen på den finländska marknaden, bland annat eftersom VR Group redan före företagsförvärvet utövade gemensam bestämmanderätt i Avecra och företagsförvärvet inte påverkar företagens verksamhet på marknaden.

VR Group ägs av finska staten och bedriver person- och godstrafik på järnvägar och vägar i Finland. VR Group är moderbolag i VR-koncernen.

Före företagsarrangemanget ägdes Avecra gemensamt av VR Group och Rail Gourmet UK Holdings Limited och har varit ett bolag i VR- koncernen trots att Rail Gourmet äger en minoritetsandel. Förutom restaurangtjänster som erbjuds till tågpassagerare bedriver Avecra också restaurang- och kioskverksamhet på järnvägsstationerna.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Jenna Lampinen, telefon 029 505 3769, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.