KKV har publicerat en broschyr om företagsinspektioner

Broschyren förklarar i stora drag vad som sker vid en företagsinspektion samt hurdana rättigheter och skyldigheter KKV och företaget har.

Med stöd av 35 § i konkurrenslagen har Konkurrens- och konsumentverket (KKV) rätt att göra oanmälda inspektioner i näringsidkares eller en sammanslutning av näringsidkares lokaler. Inspektionerna görs oftast för att KKV har vägande skäl att misstänka att den berörda näringsidkaren eller branschföreningen har gjort sig skyldig till förbjudna förfaringssätt eller uteslutit konkurrens från marknaden genom att utnyttja sin dominerande marknadsställning. KKV kan även göra en inspektion för att bedöma en anmälan om företagsförvärv.

I KKV:s broschyr finns en beskrivning av hur inspektionen vanligen förlöper men någon utförlig presentation av de situationer som uppkommer vid inspektionerna eller KKV:s tillvägagångssätt ges inte. Broschyren riktar sig i synnerhet till företag och deras anställda för att informera om hur det går till när KKV kommer för att göra en inspektion i företagets lokaler.