KKV ingrep i ett kommunalt avfallsbolags förfarande som äventyrade konkurrensneutraliteten

Pirkanmaan Jätehuolto Oy, som ägs av 17 kommuner, har ändrat sin prissättning på hantering av samhällsavfall efter Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) ingripande. Hanteringsavgiften för avfallslass med samma slags innehåll fastställs härefter i bolaget enligt samma principer oberoende av om avfallet lämnas in för hantering av en kommunal eller privat tjänsteproducent.

Konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensneutralitet, som trädde i kraft i september 2013, tillämpades i det här fallet. KKV ansåg att bolagets förfarande kunde äventyra konkurrensneutraliteten, dvs. i det här fallet försvaga privata tjänsteproducenters möjligheter att konkurrera om företagskunderna på avfallshanteringsmarknaden.

Utöver Pirkanmaan Jätehuoltos s.k. kommunansvariga verksamhet, tar bolaget även hand om företagskunders avfall, som samlas in och körs i samma transportbilar som det övriga samhällsavfallet. Innan bolaget ändrade sin prissättning var hanteringsavgiften lägre för de avfallslass som dess egna entreprenörer lämnade in jämfört med lass med likvärdigt innehåll som inlämnades av privata tjänsteproducenter.

Bolagets prissättning utreddes först utifrån en åtgärdsbegäran angående misstanke om missbruk av dominerande marknadsställning. Ändringen i konkurrenslagen som trädde i kraft i september 2013 gjorde det sedan möjligt för KKV att undersöka ärendet på eget initiativ också utifrån de nya bestämmelserna om konkurrensneutralitet.

Utvecklingen inom avfallsbranschen intresserar konkurrensmyndigheterna

Åren 2013–2014 genomförde KKV tillsammans med regionalförvaltningsverken en omfattande utredning som kartlade avfallsbranschens marknadsförhållanden. I utredningen framkom strukturer och förfaranden som kan vara problematiska och som i fortsättningen kanske också måste bedömas utifrån neutralitetsbestämmelserna. Konkurrenssituationen på avfallsmarknaden behandlas som bäst även i ett gemensamt projekt som drivs av de nordiska konkurrensmyndigheterna och vars slutrapport ska bli klar hösten 2015.

 Läs KKV:s beslut 15.12.2014 (på finska)