KKV: Många problem på upphovsrättsmarknaden

Möjligheten att tolka regleringen av upphovsrätten på olika sätt och marknadens komplexitet stärker upphovsrättsorganisationernas monopolställning på marknaden. Det konstateras i en utredning om upphovsrättsorganisationerna och funktionen av marknaden för konstnärliga verk som Konkurrens- och konsumentverket (KKV) låtit göra.

Som en del av regeringens program för främjande av sund konkurrens har KKV låtit undersöka vilken effekt lagstiftningen om upphovsrätt och upphovsrättsorganisationernas verksamhet har på de marknader som utnyttjar musik och audiovisuella innehåll som skyddats med upphovsrätt. I undersökningen granskas fyra upphovsrättsorganisationers – Teostos, Gramex, Kopiostos och Tuotos – förhållande till aktörer som använder konstverk som skyddats med upphovsrätt, bl.a. tv- och radiobolag, turist-, hotell- och restaurangföretag och teleoperatörer.

Den konkurrensrättsliga bedömningen av upphovsrättsorganisationernas ställning försvåras av att regleringen av upphovsrätten och upphovsrättsorganisationernas avtalsförfaranden är invecklade samt av att det råder oklarhet om äganderätten till upphovsrätterna och till konstverksdelar och penningflöden som anknyter till dem. Enligt KKV borde möjligheten att tolka begreppet upphovsman på olika sätt ges en öppen och transparent lösning, så att de organisationer som har bestämmande inflytande inte orsakar störningar i marknadens funktion genom att omärkligt göra begreppet bredare.

KKV ifrågasätter nödvändigheten och rimligheten av vissa avtalsvillkor hos upphovsrättsorganisationerna. Tvivelaktiga villkor kan vara exempelvis ensamrätter och begränsningar av överlåtelse av rättigheter som föreskrivs i avtal mellan upphovsmännen och upphovsrättsorganisationerna. Det finns anledning att ompröva omfattningen av sådana villkor.

Enligt KKV är marknaden för konstnärliga verk som skyddats med upphovsrätt en marknad för innehåll, inte en marknad för olika tekniska lösningar eller plattformar. Prissättningsförfaranden genom vilka konkurrerande tekniska lösningar försätts i sinsemellan ojämlik ställning utan grund exempelvis genom att prissätta användningen av samma innehåll i tv och i mobiltelefon på olika sätt är skadliga för branschens utveckling.

Med tanke på konkurrensen är det dessutom viktigt att säkerställa att systemet för kompensationsavgifter inte orsakar marknadsstörningar inom konsumenthandeln eller bromsar upp införandet av mer avancerade utrustningar eller plattformar.

Som helhet skulle klar och lättillgänglig information om prissättningen av licenser göra det lättare att etablera nya innovativa tjänster på marknaden eftersom detta skulle ge företagen bättre förutsättningar att bedöma kostnaderna för nya affärsidéer.

KKV:s utredning:
Upphovsrättsorganisationerna och funktionen av marknaden för konstnärliga verk (på finska)