KKV och Skatteförvaltningen: Välfärdsområdenas upphandlingar medför risker för grå ekonomi

Enligt Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och Skatteförvaltningen är offentliga upphandlingar ofta förknippade med olika fenomen kopplade till grå ekonomi, såsom skatteflykt, anbudskarteller och utnyttjande av svart arbetskraft. För att minska missbruket besöker KKV och Skatteförvaltningen välfärdsområdena för att öka deras medvetenhet om riskerna för grå ekonomi och metoderna för att bekämpa den.

Välfärdsområdena som inledde sin verksamhet i början av 2023 är betydande användare av skattemedel. En avsevärd del av deras sammanlagda årsbudget på 20 miljarder euro är upphandlingar från den privata sektorn, anknutna enheter och offentliga aktörer.

Enligt KKV:s och Skatteförvaltningens erfarenheter är offentliga upphandlingar en gynnsam grogrund för anbudskarteller och annat förbjudet samarbete mellan konkurrenter. I samband med upphandlingar kan man även till exempel undvika skatter och andra skyldigheter samt utnyttja svart arbetskraft. Stora offentliga upphandlingar kan dessutom vara utsatta för korruption.

Välfärdsområdena kan dock inte alltid identifiera alla fenomen och aktörer som hör till den gråa ekonomin i sina egna upphandlingar. KKV och Skatteförvaltningen har nu inlett en besöksrunda i välfärdsområdena för att öka deras medvetenhet om riskerna och gå igenom metoder för att bekämpa dem.

KKV övervakar att offentliga upphandlingar konkurrensutsätts på ett öppet, icke-diskriminerande och jämlikt sätt samt genom att utnyttja konkurrensmässigheten på marknaden. Syftet med tillsynen är att trygga effektiv användning av skattemedel och förebygga korruption. Tillsammans med välfärdsområdena går man igenom de vanligaste problemen i anslutning till direktupphandlingar och samlar in välfärdsområdenas erfarenheter av att ordna upphandlingar och hur konkurrensen fungerar.

Genom att satsa på systematisk upphandling och förebygga riskerna för grå ekonomi kan man åstadkomma betydande besparingar. I synnerhet med beaktande av kostnadstrycket inom den offentliga ekonomin anser vi att samarbetet mellan Skatteförvaltningen och välfärdsområdena är viktigt.

Överdirektör Timo Mattila, KKV

Under mötena fokuserar Skatteförvaltningen på bekämpningen av grå ekonomi i välfärdsområdenas förfaranden, anvisningar och strategier i anslutning till upphandlingar, beslutsfattande och tillsyn. Målet är att öka medvetenheten och kompetensen när det gäller bekämpningen av grå ekonomi hos dem som fattar upphandlingsbeslut samt förbättra förmågan att upptäcka fenomen inom grå ekonomi, även eventuella risker för missbruk i anslutning till organisationernas egen personal, såsom bindningar.

- Välfärdsområdena har olika utgångspunkter och man har observerat att de arbetssätt som överförts från olika organisationer fortfarande behöver förenhetligas. Till exempel har antalet avtal som överförs från de gamla organisationerna och de problem som de många systemen medför kommit som en överraskning för Skatteförvaltningen och KKV.

Biträdande direktör Tarja Valsi, Skatteförvaltningen

KKV och Skatteförvaltningen har än så länge besökt fem välfärdsområden och möten planeras också med de återstående 16 välfärdsområdena. Utbildningar om risker för grå ekonomi och kännetecken på dem kommer också att ordnas för den personal som sköter välfärdsområdenas upphandlingar. KKV och Skatteförvaltningen hoppas att man under besöksrundan ska kunna skapa en grund för ett längre samarbete med välfärdsområdena och främja en effektiv användning av de gemensamma skattemedlen.

Mer information:
KKV:
Projektchef Antti Norkela, tfn 029 505 3345
Överdirektör Timo Mattila, tfn 029 505 3332
fornamn.efternamn@kkv.fi

Skatteförvaltningen:
Biträdande direktör Tarja Valsi, tfn 029 512 4449
Överinspektör Tommi Lehtinen, tfn 029 513 0162