KKV utreder följderna av bedrägerier som riktas mot små och medelstora företag

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har startat en utredning om vilka följder bedrägerier som riktas mot små och medelstora företag har på verksamheten och på en fungerande konkurrens. I anslutning till utredningen har KKV på sin webbplats öppnat en enkät där små och medelstora företag kan berätta om sina erfarenheter om bedrägerier och deras konsekvenser. 

Bedrägerierna försvårar näringsverksamheten och företagens verksamhetsförutsättningar och påverkar således även konkurrensförhållandena på marknaden. Särskilt problematiska är bedrägerierna ändå för små företag.  De har ofta mindre sakkännedom och medel för att upptäcka bedrägerier än stora företag. Små företag kan också ha svårare att få tillbaka medel som förlorats genom bedrägerier.

Det är inte möjligt att slippa bedrägerierna helt, men för att minska skadorna på konkurrensen är det viktigt att söka medel för att förhindra dessa brott. Till stöd för detta arbete har KKV startat en utredning i vilken man ur ett näringsverksamhets- och konkurrensperspektiv analyserar verksamhetsmöjligheterna för små och medelstora företag som blir utsatta för bedrägerier. Syftet är att få reda på hurdana typer av bedrägerier små och medelstora företag har blivit utsatta för, vilka följder bedrägerierna haft för företagen och hur de har kommit över svårigheterna. Dessutom granskas hurdana följder bedrägerierna har på konkurrensen mellan företag.

Utredningen baserar sig på litteratur, statistik, expertintervjuer och en enkät som riktas till branschorganisationer. På KKV:s webbplats finns dessutom en separat enkät riktad till små och medelstora företag där man samlar in information om hurdana bedrägerier företagen har mött och hurdan hjälp de har fått eller skulle ha behövt efter att ha blivit utsatta för bedrägeri. Utredningen är avsedd att bli färdig i februari 2017.

Enkäten (på finska) finns på kkv.fi/huijauskysely och den är öppen till den 30 november 2016.

Närmare upplysningar: specialforskare Helena Tuorila, tfn 029 505 3653, förnamn.efternamn@kkv.fi.