KKV utreder mer detaljerat konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Finda och Anvia

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt utredning av den företagsaffär där Anvia Abp och Finda Oy skaffade gemensam beslutanderätt över Anvia Telecom Ab.

Anvia (tidigare Vasa Läns Telefon) är ett telebolag som i huvudsak verkar i Österbotten. Dess dotterbolag Anvia Telecom tillhandahåller IT- och datakommunikationstjänster för fasta nät. Finda är ett ICT-bolag som är specialiserat på utveckling, ägande och anknuten placeringsverksamhet inom branschen och dess viktigaste delägarbolag är teleoperatören DNA.

Utifrån KKV:s preliminära utredningar kan företagsaffären leda till skadliga konkurrenseffekter på telekommunikationsmarknaden. I april 2015 godkände KKV en företagsaffär där Elisa Abp skaffade beslutanderätten över Anvia Abp. Beslutanderättsförhållandena i Anvia är för närvarande oklara, men på grund av Elisas avsevärda aktieinnehav utreder KKV i samband med den fortsatta utredningen bland annat eventuella strukturella förbindelser mellan Elisa och DNA och bolagens möjlighet att koordinera sina funktioner via Anvia Telecom. Därtill utreder KKV närmare effekterna av företagsaffären på Anvia Telecoms och DNA:s potentiella konkurrensställning vad gäller bredbandstjänster för fasta nät.

KKV kan vid den fortsatta utredningen godkänna företagsaffären som sådan, ställa villkor för godkännande av affären eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder affären. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

Mer information:
Forskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335
fornamn.efternamn@kkv.fi