KKV utvecklar konsekvensbedömningen av konkurrens- och konsumentpolitiken – en ny enhet startar i maj 2019

Finansråd Tuulia Hakola-Uusitalo har utnämnts till forskningsdirektör vid Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) nya konsekvensbedömningsenhet. För närvarande är hon direktör för strukturenheten vid finansministeriet. Etlas forskningsdirektör och professor vid handelshögskolan vid Jyväskylä universitet Mika Maliranta har utnämnts till forskningsprofessor.

Konkurrens- och konsumentpolitiken påverkar hur marknaden fungerar och därmed även den ekonomiska tillväxten och välfärden i Finland. KKV anser att det är viktigt att det finns forskningsrön om konsekvenserna av olika regleringsalternativ för att kunna utnyttja dessa vid beslutsfattandet. Den 1 maj 2019 startar därför en ny konsekvensbedömningsenhet vid verket med uppgift att utföra undersökningar, utredningar och jämförelser inom konkurrens- och konsumentpolitiken. Aktuella forskningsteman är bland annat apoteks- och läkemedelsmarknaden, penningspelsmarknaden, snabblånsverksamhet och hälso- och sjukvården.

Konsekvensbedömningsenheten kan även lägga fram förslag om och ta initiativ till främjande av en välfungerande marknad samt utvärdera konsekvenserna av nya lagförslag för konkurrensen och konsumenterna.

”Det är utmärkt att vi kan förstärka vår grupp av toppexperter med Tuulias och Mikas kompetens och erfarenhet”, säger KKV:s generaldirektör Kirsi Leivo. ”Utvecklingen av den ekonomiska tillväxten och välfärden i Finland kräver noggrann konsekvensbedömning och en forskningsbaserad syn. Då blir det färre meningsskiljaktigheter och dessutom enklare att nå politiska kompromisser.”

”Inom förvaltning är man överens om behovet av att utveckla konsekvensbedömningar, men det råder brist på utförare. Hittills har jag främst fått utveckla bedömningen av konsekvenserna för sysselsättningen, men bedömningen av konkurrensens och regleringens konsekvenser har varit eftersatt på grund av att det saknas folk. Jag är entusiastisk över att KKV nu vill öka sin satsning på forskning och konsekvensbedömning och jag hoppar gärna på det tåget”, säger Tuulia Hakola-Uusitalo.

”Konkurrens och konsumenternas intresse har alltid legat mig varmt om hjärtat, jag som är en marknadspositiv ekonomist som forskat i ekonomisk tillväxt”, konstaterar Mika Maliranta. ”Denna KKV:s nya uppdrag erbjuder ett mycket intressant perspektiv på hur marknaden fungerar. Under de kommande åren kommer konkurrens- och konsumentpolitikens betydelse för den ekonomiska tillväxten i Finland att öka, vilket borde beaktas i den ekonomiska politiken i en större utsträckning än idag”, poängterar han.

”KKV har som uppgift att på konsumenternas och samhällsekonomins vägnar lyfta fram allmänhetens intresse i den offentliga debatten. Vi ska verka även för dem som inte själv har möjlighet att göra det”, konstaterar Kirsi Leivo.

Tuulia Hakola-Uusitalo (PL) har varit direktör för strukturenheten vid finansministeriet sedan 2007. Strukturenheten bygger broar mellan forskning och beslutsfattande – sammanställer och tolkar forskningsrön för beslutsfattare, utvecklar numerisk konsekvensbedömning, utvecklar användningen av statens forskningsinstrument samt utför resultatstyrning för Statens ekonomiska forskningscentral. Hakola-Uusitalo har lett arbetsgrupper om flitfällor och regional mobilitet samt varit ordförande för eurogruppskonstellationen för Kommittén för ekonomisk politik. Hon har även varit ledande ekonomist vid Pensionsskyddscentralen samt arbetat som konsult åt OECD och Världsbanken.

Mika Maliranta (FD, ekonomi) arbetar som forskningsdirektör vid Näringslivets forskningsinstitut Etla och som professor vid Jyväskylä universitet. Han har forskat i produktivitet, konkurrenskraft, arbetsplatsstrukturernas dynamik på företags- och individnivå samt löner. Han har en omfattande och mångsidig erfarenhet av forskningssamarbete både i inhemska och internationella sammanhang. Maliranta är styrelseledamot i OECD:s arbetsgrupp för branschanalys. Hans forskningsresultat har publicerats i många högklassiga internationella vetenskapsjournaler samt i artiklar och föredrag som vänder sig till allmänheten. Utöver forskningsverksamhet har han ett flertal förtroende- och rådgivaruppdrag.

Mer information:

  • Konkurrens- och konsumentverkets generaldirektör Kirsi Leivo, tfn 029 505 3351
  • Forskningsdirektör vid konsekvensbedömningsenheten (fr.o.m. 1.5.2019) Tuulia Hakola-Uusitalo, tfn 029 553 0382
  • Forskningsprofessor vid konsekvensbedömningsenheten (fr.o.m. 27.5.2019) Mika Maliranta, tfn 050 369 8054

Mer om ämnet i Etlas pressmeddelande den 12 april 2019.