KKV yrkar på 35 miljoner i påföljdsavgift för kraftledningsbyggaren Eltel på grund av kartell

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har idag tillställt marknadsdomstolen en framställning om att Eltel Networks Oy och Eltel Group Oy (nedan Eltel) påförs en påföljdsavgift på 35 miljoner euro. Ämbetsverkets utredningar visar att Eltel och Empower Oy har gjort sig skyldiga till förbjudet samarbete mellan konkurrenter på marknaden för planering och byggande av kraftledningar i Finland. Det förbjudna förfarandet började senast i oktober 2004 och pågick oavbrutet åtminstone till mars 2011. Empower befriades med stöd av konkurrenslagen från påföljdsavgiften eftersom bolaget avslöjade kartellen.

KKV inledde utredningen efter att Empower, den ena parten i det förbjudna förfarandet, tillställde ämbetsverket uppgifter om och bevis på kartellens verksamhet för att befrias från påföljdsavgiften. Ämbetsverkets utredningar visar att Eltel och Empower sinsemellan har kommit överens om priser, vinstmarginaler och fördelning av entreprenader för kommande kraftledningsprojekt.

KKV anser att det i Eltels och Empowers förfarande har varit fråga om en allvarlig överträdelse av lagen om konkurrensbegränsningar och Europeiska unionens konkurrensregler. Det var de två viktigaste i Finland verksamma kraftledningsentreprenadföretagen som var delaktiga i förfarandet och deras skadliga samarbete omfattade hela landet.

KKV beviljade Empower, som avslöjade överträdelsen, befrielse från påföljdsavgift. Ämbetsverket yrkar att Eltel påförs en påföljdsavgift på 35 miljoner euro. I påföljdsavgiftens belopp beaktas överträdelsens art, omfattning och längd samt Eltels betydande omsättning, som 2013 uppgick till cirka 1,1 miljarder euro.

Karteller leder till att kunderna förlorar valmöjligheter och betalar högre priser jämfört med en genuin konkurrenssituation. Det bör påföras så stränga påföljder för kartellverksamhet att verksamheten inte blir lönsam. Påföljdsavgiften bör eliminera de fördelar som erhållits genom den olagliga verksamheten och straffa dem som deltagit i verksamheten. Avgiften bör också fungera som ett avskräckande exempel mot att ge sig in på, fortsätta med eller upprepa motsvarande verksamhet.

Mer information om karteller