KKV:s år 2016: Digitaliseringen var allt starkare knuten till konkurrens- och konsumentfrågor

Konsument- och konkurrensverkets (KKV) årsbok 2016 presenterar verkets resultat och visar samtidigt vilken betydelse konkurrens och konsumentskydd har för samhället. Vid sidan av att övervaka konkurrensbegränsningar och konsumentfrågor ägnade sig verket åt fenomen inom digital affärsverksamhet, såsom geoblockering och robotisering.

KKV säkerställer en fungerande marknad. Konkurrenstillsynen avlägsnar konkurrenshinder från marknaden, vilket ökar den ekonomiska effektiviteten och ger konsumenterna tillgång till konkurrerande alternativ. Konsumentskyddet säkrar i sin tur att konsumenterna får tillräcklig och riktig information som de kan basera sina val på och att företagen handlar på lämpligt sätt i sin marknadsföring och sina kundrelationer och erbjuder konsumenterna rimliga avtalsvillkor.

Under 2016 avgjorde KKV:s konkurrensansvarsområde bland annat 33 fall av företagsförvärv och granskade inom ramen för konkurrensneutralitetstillsynen nästan 40 verksamheter på den offentliga marknaden. Verket gjorde även fortsatta satsningar på att upptäcka karteller och utveckla ännu effektivare utredningsprocesser. Under året förberedde sig verket dessutom för sin nya uppgift, att övervaka lagligheten i offentliga upphandlingar.

Inom KKV: s ansvarsområde för konsumentärenden kontaktades konsumentombudsmannen omkring 5 700 gånger. Bland annat måste sport- och möbelaffärer påminnas om de grundläggande marknadsföringsreglerna för specialpris- och realisationsförsäljning. Även beställningsfällor sysselsatte alltjämt konsumentombudsmannen. Förutom i förhandlingar med företag biträdde konsumentombudsmannen flera konsumenter i domstol för att inkassobyråer börjat driva in fordringar från beställningsfällor av dem på rättslig väg. De aktuella fallen avgjordes antingen till konsumentombudsmannens fördel eller så avstod företagen från indrivning efter att konsumentombudsmannen meddelat sin avsikt att biträda konsumenten.

KKV stödde konsumenternas kunskaper genom att förnya kuluttajaneuvonta.fi-tjänsten. Verket lanserade också Reklamationstjänsten som hjälper konsumenten att upprätta ett skriftligt klagomål till säljaren utan personlig rådgivning. Den riksomfattande konsumentrådgivningen kontaktades cirka 72 000 gånger under året.

Digitala fenomen som geoblockering, plattformar, massdata och robotisering var allt starkare knutna till KKV:s verksamhet. Viktiga frågor för konsumenterna är bland annat säkerhets- och ansvarsfrågor medan det ur konkurrenssynpunkt är viktigt att den privata och offentliga sektorn kan konkurrera på lika villkor och att nya aktörer har möjlighet att komma in på marknaden.

Året präglades också av lagstiftningsreformer i anslutning till organiserandet av social- och hälsovårdstjänster och trafiktjänster. KKV sammanställde bland annat på begäran av social- och hälsovårdsministeriet en rapport om möjligheterna och förutsättningarna för konkurrens i fråga om social- och hälsovårdstjänster. Verket deltog också i beredningen och konsekvensbedömningen av regeringens proposition med förslag till trafikbalk.

KKV: s årsbok 201602