KKV:s beslut begränsar bankernas möjlighet att höja arvoden och avgifter för konsumentkrediter

Aktia Bank, Danske Bank, Nordea, OP Pohjola Gruppen, POP Pankkiliitto, Handelsbanken, Sparbanksförbundet och Ålandsbanken har gett ett åtagande till Konkurrens- och konsumentverket som begränsar bankernas rätt att höja konsumentkrediters avgifter och arvoden.

Bankerna som är verksamma i Finland har inom Finansbranschens Centralförbund gjort samarbete gällande standardvillkor, av vilket allmänna villkor för skuld rörande konsumentkreditgivning har skapats som resultat. Dessa villkor har innehållit ett modellvillkor enligt vilket bankerna med anledning av en höjning av prisnivån eller av annan grundad orsak kan höja de avgifter och arvoden som uppbärs för en konsumentkredit. Bankerna har inkluderat det ifrågavarande villkoret i sina konsumentkreditavtal.

Konkurrenslagen förutsätter att varje företag självständigt beslutar om sitt eget konkurrensbeteende. Modellvillkor gemensamt uppgjorda av företag som konkurrerar sinsemellan är konkurrensstridiga om de är ägnade att samordna konkurrensbeteendet mellan företag. Ibruktagandet av gemensamma standardvillkor kan öka företags marknadskraft i jämförelse med situationer där varje företag självständigt beslutar om villkorens innehåll och tillämpning. Standardvillkor begränsar konkurrensen om man med dem strävar till att förbättra företagens lönsamhet på konsumenternas eller andra företags bekostnad till exempel genom att tillsammans förflytta den till näringsverksamhet hörande risken till kunderna.

Åtagandebeslutet löser konkurrensproblemet och förbättrar konsumenternas ställning

KKV framställde i maj 2015 som sin preliminära bedömning att modellvillkoret hade gett bankerna breda möjligheter att ändra på konsumentkrediternas avgifter och arvoden under avtalsperioden. Enligt verkets preliminära bedömning har modellvillkoret varit ägnat att avlägsna osäkerhet gällande grunderna för ändringar i konkurrenternas avgifter och arvoden. Enligt KKV:s preliminära bedömning har modellvillkorets  syfte varit att överflytta risken för en höjning av prisnivån och ökade kostnader från bankerna till konsumenterna.

De banker som år 2011 deltagit i standardvillkorssamarbetet, Aktia Bank Abp, Danske Bank Oyj, Nordea Bank Finland Abp, OP Pohjola Gruppen, POP Pankkiliitto osk, Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, Sparbanksförbundet anl och Ålandsbanken Abp har gett KKV ett åtagande om att de inte längre tillämpar modellvillkoret. Bankerna ersätter modellvillkoret med ett nytt villkor som begränsar bankernas rätt att ändra på avgifter och arvoden för ikraftvarande konsumentkreditavtal. Enligt det nya villkoret är ändringar i avgifter och arvoden endast möjliga om ändringen grundar sig på ett myndighetsbeslut eller -direktiv eller ändrad lagstiftning. Avgiftshöjningarna kan inte vara större än bankens faktiska kostnadsökning. Motsvarande begränsningar tillämpas även på nya konsumentkreditavtal som ingås under de kommande tre åren.

Konsumentombudsmannen har bedömt det nya villkoret för att försäkra att det också är förenligt med konsumentskyddslagstiftningen.

Läs mer: Standardvillkor ur konkurrensrättslig synvinkel

Ytterligare upplysningar:
Ytterligare upplysningar om beslutet ger specialforskare Martina Castrén 029 505 3325  och direktör Kirsi Leivo 029 505 3351.