KKV:s beslut ökar konkurrensen inom bussarnas fjärrtrafik

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har utrett hur Matkahuoltos prissättning och fastställande av taxa påverkar bussarnas fjärrtrafik. Utifrån KKV:s preliminära bedömning är det problematiskt med tanke på en effektiv och fungerande konkurrens att enskilda bussbolag långt har prissatt sina biljettprodukter i enlighet med den kilometertaxatabell som ligger till grund för prissättningen av Matkahuoltos engångsbiljetter. KKV har godkänt ett åtagande från Matkahuolto om att inte längre bekräfta och publicera sin taxa för engångsbiljetter eller taxatabellen som knyter an till engångsbiljetterna på sin webbplats samt som en del av de avtal som ingås med bussbolagen.

Matkahuolto är ett service- och marknadsföringsföretag inom busstrafiksektorn. Affärsverksamheten består bland annat av att erbjuda resetjänster till företag inom busstrafiksektorn och sälja företagets egna biljettprodukter. Prissättningen av Matkahuoltos engångsbiljettprodukter har byggt på en kilometertaxatabell och de rabatter som utifrån den beviljas olika kundgrupper. Matkahuolto har publicerat kilometertaxatabellerna på sin webbplats samt som en del av det avtal om Matkahuoltos resetjänster som ingåtts mellan bussbolagen och Matkahuolto. Enligt de uppgifter KKV har tagit del av har en betydande del av prissättningen av bussbolagens biljettprodukter varit enhetlig med Matkahuoltos kilometertaxatabell.

Utgångspunkten för en fungerande ekonomisk konkurrens är att alla företag som verkar på marknaden självständigt bestämmer om sin verksamhet på marknaden och även självständigt prissätter sina biljettprodukter. Om näringsidkarna i samråd följer samma prissättning begränsas priskonkurrensen och konsumenternas möjlighet att välja.

Utifrån KKV:s preliminära bedömning ser det ut som om den kilometertaxatabell som publiceras och tillämpas i prissättningen av Matkahuoltos engångsbiljetter på ett betydande sätt har begränsat konkurrensen. KKV anser att Matkahuoltos kilometertaxatabell har förenhetligat biljettprodukternas prisnivå och uppmuntrar i mindre grad bussbolagen till priskonkurrens.

KKV har 14.9.2017 godkänt åtagandet från Matkahuolto om att inte längre bekräfta och publicera sin taxa för engångsbiljetter eller taxatabellen som knyter an till engångsbiljetterna på sin webbplats samt som en del av de avtal som ingås med bussbolagen. Dessutom avslutar Matkahuolto sin försäljning av sådana engångsbiljetter till kunderna som bygger på engångsbiljettaxan. Matkahuolto kan sälja engångsbiljetter till ett pris som bussbolagen själva har fastställts samt på begäran lämna ut information om gamla priser på engångsbiljetter till enskilda konsumenter. Åtagandet har förenats med ett vite på 75 000 euro.

Mer information:

  • forskningschef Pia-Maria Sillanpää, tfn 029 505 3613
  • biträdande direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621
    fornamn.efternamn@kkv.fi