KKV:s beslut ökar konkurrensen på betalningsmarknaden

Automatia Pankkiautomaatit Oy har gett Konkurrens- och konsumentverket (KKV) förbindelser som anknyter till bolagets nya system inom mobila betalningar och som gäller systemets tekniska genomförande samt tillvägagångssätt. Förbindelserna avlägsnar eventuella konkurrensproblem i anslutning till Automatias system. Samtidigt förbättrar förbindelserna andra företags möjligheter att ta sig in på marknaden för mobila betalningar och ökar alternativen för konsumenterna.

I mars 2017 lanserade Automatia ett betalningssystem som möjliggör kontoöverföringar i realtid mellan kunder i olika banker. Automatia ägs av Danske Bank Abp, Nordea Bank AB:s filial i Finland och OP Andelslag. I september 2016 hade KKV som sin preliminära ståndpunkt framfört att Automatias betalningssystem kan leda till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för realtidsbetalningar.

Automatias system utnyttjar en nationellt skräddarsydd teknisk standard i hanteringen av kontoöverföringar. Enligt KKV:s bedömning minskar detta incitamenten för utländska leverantörer av betalningstjänster att ansluta sig till Automatias system och möjligheterna för kunder som ansluter sig till systemet att i framtiden övergå till att använda konkurrerande allmäneuropeiska standarder. För att undvika ett eventuellt konkurrensproblem har Automatia nu förbundit sig att i sitt system också tillhandahålla gränssnitt enligt allmäneuropeisk standard.

Automatia har också förbundit sig att tillhandahålla alla parter i systemet möjlighet att delta i besluten och beslutsberedningen gällande gemensamma tillvägagångssätt och tekniska krav. Detta säkerställer att inte Automatia eller dess delägarbanker eller systemleverantören får en produktionsmässig fördel i förhållande till andra företag på marknaden.

Dessutom förbinder Automatia sig att bland reglerna i systemet avlägsna kravet att identiteten hos den som använder betalningstjänsten ska styrkas genom en så kallad stark autentiseringsmetod, t.ex. nätbankskoder, när betalningen inleds. Enligt KKV:s preliminära bedömning skulle kravet på en stark autentisering ha förhindrat att konsumenterna kunde erbjudas möjligheten att vid lågriskbetalningar använda en så kallad svag autentiseringsmetod, dvs. ett självskapat användarnamn och lösenord.

I sin preliminära bedömning hade KKV också fäst uppmärksamhet vid anslutningsvillkoren för Automatias system, eftersom villkoren kan påverka hur tjänsteleverantörer som konkurrerar med Automatias delägarebanker får tillträde till marknaden. Automatia har förbundit sig att tillhandahålla sina tjänster till alla aktörer i branschen, om inte en vägran kan visas vara objektivt nödvändig. Automatia förbinder sig också till att avgifterna i systemet är rimliga, motsvarar kostnaderna och är icke-diskriminerande.