KKV:s beslut ökar musikskaparnas och musikförlagens handlingsfrihet på marknaden

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har godtagit Tonsättarnas upphovsrättsbyrå Teosto ry:s åtaganden som gäller villkoren i föreningens kundavtal. Dessa åtaganden säkerställer att musikskapare och musikförlag, om de så vill, framöver kan förhandla direkt med musikanvändarna när det gäller användningen av deras verk. Åtagandena uppmuntrar samtidigt Teosto att arbeta mer konkurrensinriktat på marknaden.

Teosto är den enda upphovsrättsorganisationen i Finland som förvaltar musikskaparnas och musikförlagens rättigheter. En viktig del av Teostos verksamhet handlar om att utfärda licenser till musikanvändare för att offentligt framföra musik, liksom sprida och spela in musik samt att till upphovspersonerna redovisa de ersättningar som användarlicenserna hämtar in. Teostos rätt att ingå den här typen av avtal på uppdrag av enskilda musikskapare och musikförlag bygger på ett befullmäktigande som Teosto har genom avtal.

Ända sedan föreningen grundades har det i Teostos kundavtal med musikskapare och musikförlag ingått ett villkor om att kunderna upplåter Teosto ensamrätten till alla ekonomiska rättigheter när det gäller deras verk. På grund av ovan nämnda avtalsvillkor har Teostos kunder inte själva kunnat utfärda direktlicenser till musikanvändarna annat än i sådana strikt begränsade situationer som har fastställts av Teostos styrelse. Teostos kunder har inte heller haft möjlighet att upplåta upphovsrätten för enstaka verk exempelvis till sin arbets- och uppdragsgivare.

Framöver lättare att utfärda direktlicenser

I juni 2017 förnyades kundavtalet för att motsvara de krav som fastställts i den lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt som trädde i kraft samma år. De rättigheter som man med ensamrätt upplåter till Teosto delades då in i fem rättighetskategorier, det vill säga musikframförande, radio och tv, internet, inspelning och synkronisering. Vidare erbjöd man i det nya kundavtalet musikskapare och musikförlag en möjlighet att dra bort rättighetskategorier från Teostos förvaltning och rätt att utfärda direktlicenser som är fria licenser, det vill säga verket får användas utan kostnad.

I november 2017 presenterade KKV för Teosto en preliminär bedömning av konkurrenseffekterna när det gäller kundavtalets villkor. I sin preliminära uppfattning anser KKV att klausulen om ensamrätt inte är nödvändig för att säkerställa enskilda musikskapares och musikförlags rättigheter och intressen. Även om det numera är möjligt att säga upp enskilda rättighetskategorier i ett kundavtal, har rättighetskategorierna fastställt så att de innehåller musikanvändningar som lämpar sig för såväl en kollektiv förvaltning av upphovsrätt (Teosto) som direktlicensiering (musikskapare/musikförlag). En partiell uppsägning av avtalet skulle dessutom gälla samtliga verk som rättsinnehavaren i fråga har.

Teosto har ålagt sig att ändra kundavtalet så att kunderna i framtiden kan dra bort enstaka verk från Teostos förvaltning samt utfärda användarlicenser för enstaka verk från fall till fall genom att skriftligt meddela om detta till Teosto. Teostos kunder behöver således inte längre säga upp hela rättighetskategorier eller hela kundavtal för att till kunder och samarbetsparter kunna utfärda direktlicenser för sina egna verk. Teostos kunder och musikanvändare kan dock även i framtiden använda sig av Teostos förvaltningstjänster och licensprodukter när de bedömer att det är ändamålsenligt.

Mer information:

  • forskare Milla Määttä, tfn 029 505 3714
  • forskningschef Jarno Sukanen, tfn 029 505 3352
    fornamn.efternamn@kkv.fi