KKV:s beslut ser till att konsumenterna gynnas av nätsamarbetet mellan DNA och Sonera

DNA Ab och TeliaSonera Finland Abp har till Konkurrens- och konsumentverket (KKV) lämnat en förbindelse om att ändra sitt nätsamarbete i Östra och Norra Finland så att det säkerställer att konsumenterna gynnas av ett bättre nät.

Det gemensamma nätbolaget Suomen Yhteisverkko Oy som grundats av DNA Ab och TeliaSonera Finland Abp bygger i Östra och Norra Finland ett nytt mobilnät som omfattar 50 procent av Finlands areal och 15 procent av landets befolkning. I fortsättningen kommer DNA:s och Soneras hela 2G-, 3G- och 4G-mobiltrafik i området för det gemensamma nätet att försiggå i ett och samma nät.

Oavsett samarbetet kommer DNA och Sonera att förbli självständiga operatörer som erbjuder konkurrerande tjänster till sina kunder i hela Finland. Förutom kostnadsbesparingar kommer konsumenterna i Östra och Norra Finland till följd av samarbetet att ha tillgång till ett snabbare och bättre mobilnät, då operatörerna sammanslår några av sina frekvensresurser i området.

Även i ett samarbetskoncept behövs det konkurrens

KKV framförde i april 2015 som sin preliminära ståndpunkt att nätsamarbetet mellan DNA och Sonera leder till en begränsning av konkurrensen på mobilmarknaden. Enligt KKV:s preliminära uppfattning skulle nätsamarbetet ha förenhetligat DNA:s och Soneras mobilnät i Östra och Norra Finland och på riksnivå minskat nätkonkurrensen mellan operatörerna. Dessutom hade operatörerna i och med samarbetet i tyst samförstånd kunnat komma överens om att harmonisera sin konkurrens på ett för kunden ogynnsamt sätt.

Konkurrensen mellan självständiga operatörer har sporrat företagen att investera i ny teknik och skaffa sig konkurrensfördelar på marknaden genom att fortare än konkurrenterna ge sina kunder tillgång till nät av högre kvalitet. Endast en tillräcklig konkurrens garanterar att konsumenterna gynnas av samarbetets kostnadsbesparingar och att operatörer som samarbetar med varandra sporras att komma ut på marknaden med bättre mobiltjänster som möjliggörs av ett nät av högre kvalitet.

Genom åtagandebeslutet tillförsäkras konsumenterna de fördelar som samarbetet medför

DNA och Sonera har till KKV lämnat en förbindelse om att ge virtuella operatörer och tjänsteoperatörer tillgång till sina riksomfattande nät samt om att hyra ut mast- och anläggningsplatser till sina konkurrenter. Mobilmarknaden i Finland har endast ett fåtal virtuella operatörer och tjänsteoperatörer i jämförelse med den internationella marknaden. I fortsättningen kan större konkurrens uppkomma på mobilmarknaden, då nya operatörer kan erbjuda sin kunder tjänster i DNA:s och Sonera:s nät.

Dessutom har DNA och Sonera förbundit sig att begränsa informationsutbytet inom samriskföretaget liksom även andra kopplingar mellan samriskföretaget och operatörerna. Operatörerna har också en möjlighet att till det gemensamma nätet tillföra nätegenskaper och extra kapacitet enligt sina egna önskemål. På så sätt säkerställs det att operatörerna självständigt kan erbjuda sina kunder konkurrerande tjänster och produkter även i det område som omfattas av samnätet.

Läs KKV:s beslut (på finska)