KKV:s granskningsrätt förtydligades genom lagändring

Republikens president stadfäste den 6 februari 2015 en ändring i konkurrenslagen (RP 253/2014 rd), som gäller Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) granskningsrätt i de fall då det företag som är föremål för granskning har lagt ut sin dataadministration på ett annat företag.

I sin övervakning av att konkurrenslagen efterföljs har KKV rätt att utföra granskning i företagets lokaler och ta del av dess affärskorrespondens samt andra handlingar och data, som kan vara av betydelse för övervakningen. Om det företag som är föremål för granskningen har lagt ut sin dataadministration, har granskaren i fortsättningen rätt att få nödvändig information även direkt av det företag på vilket dataadministrationen har lagts ut.

Det är fråga om ett sätt att administrera information genom att till exempel flytta data till molntjänster, som har blivit vanligt till följd av den tekniska utvecklingen. Ändringen innebär inte ökade befogenheter för KKV, men övervakningsarbetet underlättas, försnabbas och förtydligas både för det företag som granskas och för det som hanterar information.

Lagändringen träder i kraft den 1 mars 2015.