KKV:s nya uppgift är att övervaka lagenligheten av offentlig upphandling

Från den 1 januari 2017 övervakar Konkurrens- och konsumentverket (KKV) att upphandlingslagen efterlevs och fokuserar främst på att övervaka olaglig direktupphandling.

Enligt upphandlingslagen som träder i kraft den 1 januari 2017 ska KKV i sin upphandlingsövervakning främst fokusera på olaglig direktupphandling och på andra med direktupphandling jämställbara upphandlingar där förfarandet är gravt felaktigt eller diskriminerande.

KKV kan ge upphandlande enheter anmärkningar med anledning av de lagstridigheter som det lagt märke till och vid olaglig direktupphandling förbjuda att upphandlingsbeslutet verkställs. Verket kan också göra en framställning till marknadsdomstolen om att en påföljdsavgift ska bestämmas, kontraktsperioden ska förkortas eller att upphandlingsbeslutet ska upphävas.

Vem som helst får göra en begäran om åtgärder hos KKV för en upphandlande enhet som handlat i strid med upphandlingslagstiftningen. Verket publicerar en särskild anvisning om hur man gör en åtgärdsbegäran i början av 2017. KKV kan undersöka och utreda lagstridigheter även på eget initiativ.

Verket rapporterar öppet om sin verksamhet och om övervakningsverksamhetens resultat på det sätt som upphandlingsdirektiven förutsätter.

Mer information: biträdande direktör Arttu Juuti, tfn 029 505 3614, forskningschef Maarit Taurula, tfn 029 505 3381