KKV:s översikt: Samma konkurrens- och konsumentproblem på plattformar som i traditionella verksamhetsmiljöer

Plattformsekonomier hänger samman med många konkurrens- och konsumenträttsliga frågor. I konkurrens- och konsumentverkets (KKV) översikt framlyfts särskilt konsumenternas personuppgifter, vars hantering konsumenterna inte längre styr över eller de överlåtit till företag. Problem i anslutning till plattformar går inte att lösa med reglering, utan genom att se till att nuvarande bestämmelser verkställs på ett effektivt sätt.

Plattformsekonomierna har förändrat det traditionella förhållandet mellan köpare och säljare och deras roller liksom även produktionen och utbudet av nyttigheter. KKV följer aktivt plattformarnas utveckling för att hålla sig uppdaterat om plattformarnas effekter på marknaden. Verket har sammanställt en översikt över vilka konkurrens- och konsumentaspekter som är kopplade till plattformsföretag och konsumenter.

Plattformar underlättar konsumenternas vardag och ökar företagens effektivitet då de t.ex. inte behöver sätta ner så mycket tid och besvär på att utreda olika alternativ och ingå avtal. På plattformarna kan det emellertid finnas likadana konsument- och konkurrensproblem som i traditionella verksamhetsmiljöer. Det kan vara svårt för konkurrenter att komma ut på marknaden och aktörerna kan bli beroende av andras tjänster. Konsumenternas valmöjligheter kan i sin tur kringskäras om deras mest använda plattform inte är förenlig med andra plattformar eller om de binds till en viss plattform för en bestämd tid.

Konsumenternas personuppgifter har blivit valuta som konsumenterna överlåter till företag som kompensation för digitala tjänster. Algoritmer som utnyttjar data styr internethandeln, marknadsföringen och företagens kundservice. Hur algoritmerna fungerar syns ändå inte för konsumenterna. Data är till ömsesidig nytta när det skapar en grund för användarcentrerad tjänstedesign och man inte bara ser det som en kompensation eller nyttighet.

Problem i anslutning till plattformar har aktualiserat frågan om det borde finnas en särskild lagstiftning om plattformar. KKV förhåller sig kritiskt till en specialreglering, eftersom många av de lagar och bestämmelser som redan finns går att tillämpa på plattformar. Onödig eller felaktig reglering kan skada såväl konsumenterna som konkurrensen. I stället för att skapa ny reglering vore det därför bra att fästa uppmärksamhet på den befintliga regleringens aktualitet, nyttighets- och teknologineutralitet, verkställighet och tillsynseffektivitet.

Läs mer:

Alustat kilpailu- ja kuluttajaoikeudellisessa tarkastelussa, KKV:n selvityksiä 4/2017 (på finska)

Miten säädellä alustoja? KKV:s specialforskare Jarkko Vuorinens inlägg i bloggen Ajankohtaista kilpailusta (på finska)