KKV:s rapport: Åtgärderna för att förebygga skador orsakade av penningspel är bristfälliga – nya ansvarighetsverktyg behövs

Enligt KKV:s utredning satsas det inte tillräckligt på att förebygga skador orsakade av penningspel, utan spelarna måste själva ta ansvar för att penningspelandet är under kontroll. I Finland skulle man kunna ta i bruk likadana verktyg för ökat ansvar som redan används i många andra länder, till exempel att spelarna belägger sig själva med spelförbud som gäller alla penningspel.

KKV har undersökt hurdana alternativ det finns för att genomföra ansvarsfullt penningspelande och med vilka metoder det finländska penningspelsystemet och Veikkaus skulle kunna ges ett större ansvar. Rapporten är en del av ett mer omfattade projekt på KKV där det nuvarande penningspelsystemet granskas med tanke på problemspelande och förebyggande av skador orsakade av penningspel.

Ansvarsfull penningspelsverksamhet hänför sig till alla åtgärder som vidtas för att förebygga och minska skadorna som orsakas av penningspel. Enligt KKV:s utredning har de förebyggande åtgärderna varit otillräckliga. Internationella undersökningar visar att de effektivaste sätten att förebygga problem är att ingripa i utbudet av spel, dvs. begränsa penningspelsplatsernas öppettider, antal och placering. I Finland har man dock koncentrerat sig mer på att åtgärda befintliga spelrelaterade skador och problem.

Spelskador kan också förebyggas med olika slags verktyg för kontroll av spelandet. Veikkaus tillhandahåller verktyg med vilka spelarna på förhand kan begränsa beloppet eller tiden de använder för spel eller helt förhindra spelandet. Enligt rapporten är dessa ändå inte tillräckliga.

”Veikkaus ensamrätt att ordna penningspel grundar sig på bolagets uppgift att förebygga och minska skador som orsakas av penningspel. Därför borde bolaget också vidta långt utvecklade ansvarighetsåtgärder”, konstaterar KKV:s forskningschef Anu Raijas.

För att verktyg som kontrollerar spelandet ska fungera effektivt borde identifiering som gäller allt penningspelande tas i bruk i Finland. Spelautomaterna på spelplatserna får identifiering 2021, men i Veikkaus spelsalar kommer identifieringen fortfarande inte att tas i bruk. Till exempel i Sverige och Norge har identifiering varit obligatorisk beträffande alla penningspel redan i flera år.

I flera länder används också ett förbudsregister som omfattar allt penningspelande. Genom att gå med i registret kan en person antingen för en viss tid eller permanent belägga sig själv med spelförbud som gäller alla lovliga penningspel och direkt marknadsföring av penningspel. Av lagstiftningsorsaker kan ett sådant register för närvarande inte skapas i Finland.

För att minska de befintliga problemen med penningspel rekommenderar KKV att olika målgrupper ges mer information om nackdelarna med penningspel, sätten att kontrollera spelandet och aktörer som erbjuder hjälp för spelrelaterade problem.  Planeringen av åtgärder som främjar ansvarigheten kräver också tillräckliga insikter och tillräckligt kunnande om penningspelbranschen. Det bör inte vara endast Veikkaus som ansvarar för utvecklingen av åtgärderna utan det behövs samarbete mellan olika aktörer. Åtgärdernas verkningar bör bedömas av en opartisk aktör, inte av Veikkaus själv.

KKV:s utredning (Vastuullisuus rahapelitoiminnassa, på finska)

Mer information: forskningschef Anu Raijas, tfn 029 505 3650, fornamn.efternamn@kkv.fi