KKV:s undersökning: Beställningsfällor orsakar konsumenterna förluster på många miljoner euro årligen

Varje år går cirka 200 000 konsumenter i beställningsfällor, där de sammanlagt förlorar cirka 5–10 miljoner euro. Uppskattningen baseras på en konsumentenkät av Konkurrens- och konsumentverket (KKV). I enkäten redde man ut hur vanligt förekommande beställningsfällor är och i vilken storleksklass skadorna de orsakar ligger. Utöver de skador som konsumenterna drabbas av förvränger beställningsfällorna konkurrensen och bryter ner konsumenternas förtroende för näthandeln.

Beställningsfällor är en av de bedrägeriformer som riktas mot konsumenterna. I KKV:s utredning låg fokus på de beställningsfällor där konsumenten har beställt ett gratis eller förmånligt produktprov eller deltagit i en tävling eller utlottning och samtidigt lämnat ut sin kontaktinformation. Samtidigt har konsumenten bundits till ett avtal utifrån vilket hen börjar få produkter och fakturor för produkterna.

För utredningen intervjuades per telefontotalt 1 032 personer i åldern 18–84 år. Av dem hadefem procent gått i en beställningsfälla under en 12-månadersperiod före intervjutidpunkten. Utifrån resultaten uppskattar KKV att cirka 200 000 konsumenter årligen går i en beställningsfälla och att nära 150 000 av dem orsakas ekonomiska förluster. Vi talar här om en storleksklass på cirka 5–10 miljoner euro varje år.

Utöver de ekonomiska förlusterna orsakar beställningsfällorna emotionella skador, t.ex. stress och utmattning samt hälsofara, t.ex. sömnlöshet. Utredningen visar att 90 procent av dem som drabbats av beställningsfällor hade upplevt emotionella skador i någon mån.

De ekonomiska förlusterna som en enskild konsument upplever kan vara små och grämelsen gå att hantera, men beställningsfällorna skadar hela samhället även i en vidare omfattning. Konsumenternas förluster dras bort från köpkraften och förtroendet för företag och näthandeln får sig en törn. Ärliga företag lider av att företag som agerar lagstridigt får konkurrensfördelar. Beställningsfällorna tar resurser av myndigheterna från annan övervakning.

Bekämpningen av beställningsfällor lyckas inte enbart med konsumentmyndigheternas medel

Konsumentmyndigheterna får kännedom om endast en liten del av de beställningsfällor som konsumenterna råkar ut för. Enligt Europeiska kommissionens resultattavla kontaktar bara fyra procent av de finländska konsumenterna konsumentmyndigheterna i problemsituationer.

”De fall i vilka man kontaktar oss är endast toppen av isberget. Fenomenet är i själva verket så omfattande att beställningsfällor har sysselsatt konsumentmyndigheterna under hela 2010-talet. Så idkar vi också kontinuerligt ett nära samarbete såväl i Finland som internationellt för att förebygga beställningsfällor”, säger konsumentombudsman Katri Väänänen.

Problemet är att konsumentombudsmannens nuvarande medel inte biter på beställningsfällor tillräckligt effektivt. Enligt lagen ska konsumentombudsmannen först förhandla med ett företag och om en lösning inte kan nås, utfärda ett förbud för företaget eller föra ärendet till domstol för avgörande. Företagen bakom beställningsfällor fås ändå inte i regel att ändra sina förfaranden genom förhandlingar. Behandlingen av ett ärende i marknadsdomstolen kan å sin sida räcka påfallande länge och under tiden kan företaget fortsätta den lagstridiga verksamheten.

Vi har kunnat hjälpa konsumenter genom att ingripa i indrivning av fordringar som hänför sig till beställningsfällor. Konsumentombudsmannen har också under åren bistått tiotals konsumenter i kravärenden i anslutning till beställningsfällor i tingsrätten och vunnit samtliga fall. Dessutom har KKV på sina nätsidor och i sociala medier väglett konsumenterna att identifiera beställningsfällor och gett anvisningar till dem som hamnat i en fälla.