KKV:s utredning: Hushållen tror att konsumtionen återgår till det normala efter coronakrisen

En betydande del av hushållen har minskat sin konsumtion antingen något eller betydligt till följd av coronakrisen. Enligt KKV:s utredning uppskattar majoriteten av konsumenterna dock att om sex månader efter avskaffandet av begränsningarna skulle deras användning av pengar i många avseenden ligga på samma nivå som före epidemin. Även om enskilda personers konsumtionsnivå skulle återställas efter krisen, räcker det inte för att jämna ut gropen som begränsningarna har orsakat den totala konsumtionen.

KKV har utrett coronavirusets inverkan på människors vardagsupplevelser, konsumtion, inkomster och ekonomiska utsikter. Den webbenkät som genomfördes av Taloustutkimus 9–13.4.2020 besvarades av 2 498 personer som representerar den vuxna befolkningen i Finland.

Begränsningarna och uppmaningarna i anslutning till coronakrisen har redan nu haft en betydande inverkan på hushållens penninganvändning. Hälften har antingen minskat konsumtionen eller skjutit upp sina anskaffningar eller gjort båda. Förändringen syns kraftigast i de hushåll där inkomsterna har minskat. Det används mindre pengar än tidigare särskilt på sådana tjänster som omfattas av begränsningarna, det vill säga fritidsaktiviteter samt restauranger och kaféer. Utöver begränsningarna minskar konsumtionen till följd av att inkomsterna redan hade minskat eller snart kommer att minska i ungefär vart femte hushåll till exempel på grund av uppsägning, permittering eller ledighet utan lön.

Konsumtionsnivån normaliseras, men krisen lämnar bestående spår

Utifrån utredningen kan man förvänta sig att konsumtionen av flera av de varor som drabbats av krisen ökar både omedelbart efter att begränsningarna har hävts och ett halvt år efter det. Trots att cirka 60 procent av konsumenterna har uppskattat att de för närvarande använder mindre pengar till exempelvis restauranger och kaféer, uppskattar 40 procent att de kommer att använda mer pengar än normalt till dem genast när begränsningarna slopas. Efterfrågan som dämts upp under begränsningarna skulle alltså upplösas snart efter att situationen normaliserats. Majoriteten av konsumenterna bedömer att de också om sex månader efter avskaffandet av begränsningarna kommer att använda ifrågavarande varor minst lika mycket som före epidemin.

Det belopp som används för dagligvaruhandelns produkter har däremot ökat för många sedan begränsningarna trädde i kraft. Konsumtionen uppskattas dock återgå till nästan samma nivå efter att begränsningarna har hävts.

Coronakrisen har redan nu en mycket stor negativ inverkan på konsumtionen, men enligt utredningen kan man åtminstone ännu förvänta sig en viss korrigeringsrörelse efter att begränsningarna har hävts. Konsumtionen kan återgå till sin tidigare nivå och genomförandet av uppskjutna konsumtionsbeslut ökar till och med efterfrågan, men förlusterna under begränsningarna ersätts inte helt.

KKV:s utredning visar hur konsumenterna bedömer situationen i ljuset av den nuvarande ekonomiska och hälsomässiga situationen med de förväntningar som de nu har på framtiden. Inkomstförlusterna till följd av arbetslösheten är ännu inte särskilt omfattande när rapporten görs, men de kan förvärras om krisen drar ut på tiden och i betydande grad påverka hushållens konsumtion och konsumtionsutsikter. Därför är det skäl att upprepa utredningen om begränsningarna fortsätter ännu länge.

Sammanfattning av resultaten av enkäten riktad till konsumenter (på finska)

KKV:s utredning Coronakrisens inverkan på hushållen (på finska)

Mer information: forskningsdirektör Tuulia Hakola-Uusitalo 029 505 3011 och forskningsprofessor Mika Maliranta, tfn 029 505 3060, fornamn.efternamn@kkv.fi