Koncentrationen av hälsovårdsmarknaden har lett till prishöjningar– KKV behöver ett effektivare verktyg för att förhindra skadlig koncentration

Tillämpningsområdet för tillsynen över företagsförvärv utvidgades 2023, men alla företagsförvärv som är skadliga för konkurrensen omfattas fortfarande inte av tillsynen. Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) undersökning visar att företagsförvärv som inte har omfattats av anmälningsskyldigheten har höjt priserna på privata hälso- och sjukvårdstjänster.

Omsättningsgränserna för tillsynen över företagsförvärv sänktes i Finland i början av 2023, men företagsförvärv som är skadliga för konkurrensen hamnar fortfarande under gränserna. Till skillnad från de övriga nordiska länderna och flera andra EU-länder har myndigheterna i Finland inte möjlighet att utreda företagsförvärv som underskrider anmälningsgränserna.

Företagsförvärv förklarar koncentrationen

Marknaden för privata hälso- och sjukvårdstjänster är ett exempel på en kraftig koncentrationsutveckling som skett under omsättningsgränserna. Stora hälsoföretags marknadsandel har mer än fördubblats inom både läkar- och tandläkartjänsterna under åren 2008–2020. Då de stora kedjorna dominerade 30 procent av läkarmarknaden och 20 procent av tandläkarmarknaden år 2008, var motsvarande siffror cirka 65 procent och 60 procent år 2020.

Undersökningsmaterialet tar slut vid år 2020, men utvecklingen har fortsatt i samma riktning efter 2020. De stora kedjornas andel är särskilt stor i fråga om företagshälsovårdstjänster samt utkontraktering och köpta tjänster inom hälso- och sjukvården, där deras sammanlagda marknadsandel är upp till 80–90 procent.

Kedjornas marknadsandelar ökar framför allt på grund av det stora antalet företagsförvärv. Enligt KKV:s material gjordes mellan 2008 och 2020 nästan 300 företagsförvärv, där stora aktörer förvärvade små lokala läkar- och tandläkarkliniker.

Föregripande tillsyn över företagsförvärv är det enda sättet att förebygga skadlig koncentration på marknaden, eftersom det inte går att ingripa effektivt i marknadsstrukturen i efterhand. Av de hundratals företagsförvärv som genomfördes inom hälso- och sjukvården överskred dock endast några procent omsättningsgränserna och blev föremål för KKV:s granskning.

"Marknaden för privat hälso- och sjukvård har koncentrerats kraftigt på 2000-talet. Motsvarande utveckling sker för närvarande också på andra marknader. KKV har inget effektivt sätt att ingripa i koncentrationsutvecklingen. Små och medelstora företag på den lokala marknaden kan fritt köpas in av stora kedjor. Att marknaden får koncentrera sig fritt utan myndighetstillsyn är det största missförhållandet i Finlands konkurrenspolitik."

Generaldirektör Kirsi Leivo

Priserna på hälsomarknaden har stigit till följd av företagsförvärv som inte omfattas av tillsynen

I en undersökning som KKV publicerat bedömdes inverkan av hälsomarknadens företagsförvärv på priserna genom att jämföra priserna på de kliniker som var föremål för företagsförvärv med jämförelseföretag som inte köptes under granskningsperioden.

Enligt undersökningen steg priserna på de köpta klinikerna med 10–20 procent efter företagsförvärvet. Läkarföretagens stödtjänster, såsom bilddiagnostik och laboratorietjänster hade den största prisökningen. Där steg priserna med i genomsnitt 20 procent.

"På många områden har priserna på privata hälso- och sjukvårdstjänster stigit när en stor kedja har köpt en lokal aktör. De sammantagna konsekvenserna för hela marknaden har varit betydande med tanke på att flera hundra affärer har genomförts."

Forskningsledare Riku Buri

I undersökningen granskades orsakerna till att priserna på läkarcentralernas stödtjänster har stigit. Utifrån resultaten hade prishöjningen på stödtjänster ett samband med att de stora kedjorna prissätter sina stödtjänster på riksnivå och efter företagsköpen har kedjepriserna trätt i kraft på de köpta klinikerna.

”Förenhetligandet av prissättningen har lett till högre priser på hälsomarknaden, eftersom de nationella kedjorna i genomsnitt har varit dyrare än självständiga kliniker”, förtydligar Buri.

Övertagningsrätt är det effektivaste sättet att ingripa i koncentrationen

KKV har redan tidigare föreslagit att lagen bör innehålla en rätt att ta upp företagsförvärv för undersökning. Med övertagningsrätt avses att konkurrensmyndigheten i undantagsfall också kan pröva ett företagsförvärv som inte uppnår omsättningsgränsen. Övertagningsrätten tillämpas i flera EU-länder, bland annat i alla andra nordiska länder när lagändringen träder i kraft även i Danmark under sommaren 2024.

"Exempel från hälso- och sjukvårdsmarknaden visar hur en hel marknad fritt kan koncentreras genom lokala företagsförvärv där omsättningen för ett enskilt företag som köps är ganska liten. Vi följer med från sidan hur en motsvarande utveckling håller på att ske till exempel inom terapi- och omsorgstjänster samt veterinärtjänster. Övertagningsrätten är det enda verktyget för att förhindra sådan koncentration."

Direktör Sanna Syrjälä

I Finland har man motsatt sig övertagningsrätten genom att åberopa den osäkerhet som den orsakar företagen. Osäkerheten kan dock begränsas genom att fastställa tydliga kriterier för hur övertagningsrätten tillämpas. I andra länder, som senast i Danmark, har man ansett att osäkerheten kan minskas effektivt med de begränsningar som gjorts i systemet med övertagningsrätt. I dessa länder har konkurrenskraftiga marknader också ansetts vara så centrala för nationalekonomin att man har kunnat acceptera den måttliga osäkerhet som systemet orsakar företagen.

Ytterligare information:

Övertagningsrätt och policy brief: Direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
Undersökning om hälsomarknaden: Forskningsledare Riku Buri tfn 029 505 3725
fornamn.efternamn@kkv.fi