Konkurrens- och konsumentverket godkände villkorligt företagsförvärv i äggbranschen

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 21 oktober 2014 ett villkorligt företagsförvärv, där danska DAVA Foods Holding A/S skaffade sig bestämmanderätten i finländska Muna Foods Oy. Muna Foods är bolag som producentandelslaget Munakunta, ägt av cirka 150 finländska äggproducenter, grundar i syfte att överföra sin affärsverksamhet till i anslutning till företagsarrangemanget. Villkoret för att förvärvet skulle godkännas var att Munakuntas minoritetsandel i Rehux, som producerar hönsfoder, säljs till en part som är oberoende av affärens parter.

DAVA Foods Holding A/S är en del av den danska koncernen Danish Agro inom lantbruksbranschen, i vars äggproduktgrupp sedan tidigare ingår Hedegaard Foods A/S med verksamhet i Danmark och Svenska Lantägg Ab med verksamhet i Sverige. I och med företagsförvärvet får Danish Agro bestämmanderätten även i Muna Foods Oy som verkar i Finland och Estland. Hankkija Oy som ingår i samma koncern producerar hönsfoder i Finland, och har en stark ställning även inom övriga lantbruksprodukter (se Konkurrensverkets meddelande 14.12.2012).

Om företagsförvärvet hade godkänts som sådant utan villkor, skulle det enligt KVV:s bedömning väsentligt ha begränsat effektiv konkurrens inom äggbranschen. Marknaden för hönsfoder i Finland är ytterst koncentrerad, och det finns för tillfället ytterst få aktörer inom branschen.

Man lyckades lösa konkurrensproblemet genom att Danish Agro förband sig till att sälja sin minoritetsandel i Rehux, som producerar hönsfoder, till en part som är oberoede av parterna i företagsförvärvet. Med detta säkerställdes att Danish Agros i princip enda konkurrent Rehux förblir ett självständigt alternativ på marknaden för hönsfoder i Finland.

I det beslut som KKV utfärdat ingår flera affärshemligheter för parterna och beslutet kan publiceras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats. En offentlig version av beslutet publiceras på KKV:s webbplats omedelbart efter att den blivit färdig.