Konkurrens- och konsumentverket inledde sin verksamhet idag

Konkurrensverket och Konsumentverket har sammanslagits till Konkurrens- och konsumentverket fr.o.m. den 1.1.2013. Myndigheten bildades genom en sammanslagning av Konkurrensverket och Konsumentverket. Den nya myndigheten ökar konkurrens- och konsumentfrågornas samhälleliga betydelse och effektiviserar administrationen.

I Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter ingår att verkställa konkurrens- och konsumentpolitiken, att se till att marknaden fungerar, att verkställa konkurrenslagen och EU:s konkurrensregler och att trygga konsumenternas ekonomiska och rättsliga ställning.

Konkurrens- och konsumentverket leds av en generaldirektör. Utöver det har myndigheten en överdirektör med ansvar för konkurrensfrågor och en överdirektör med ansvar för konsumentfrågor. Konsumentombudsmannen fungerar som överdirektör för ansvarsområdet konsumentfrågor. Konsumentombudsmannens lagstadgade uppgifter och behörighet ändras inte. Konkurrens- och konsumentverkets generaldirektör kan inte förbehålla sig rätten att avgöra sådana ärenden som hör till konsumentombudsmannens uppgifter.

Arbets- och näringsministeriet utsåg i december jur.kand. och vicehäradshövding Juhani Jokinen till Konkurrens- och konsumentverkets generaldirektör för tiden 1.1–31.3.2013. Som överdirektör med ansvar för konkurrensfrågor utsågs för samma tid diplomingenjör och pol. mag. Timo Mattila och som överdirektör med ansvar för konsumentfrågor jur. kand. Päivi Hentunen.

Konkurrens- och konsumentverkets budget för år 2013 är 11 miljoner euro. Myndigheten har cirka 150 anställda. Tillsvidare är myndigheten placerad i två olika kontor i Helsingfors, men arbetet med att hitta gemensamma lokaler har redan börjat.