Konkurrens- och konsumentverket utreder företagsaffär i äggbranschen mer ingående

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) fattade i dag beslut om att inleda fortsatt utredning av en företagsaffär genom vilket danska DAVA Foods Holding A/S förvärvar hälften av finländska Muna Foods Oy. Bolaget Muna Foods Oy är ett bolag som producentandelslaget Munakunta grundar i syfte att överföra hela sin affärsverksamhet till bolaget i anslutning till företagsarrangemanget.

Munakunta, som ägs av cirka 150 finländska äggproducenter, är verksamt inom upphandling av ägg, förpackning och distribution av skalägg samt inom tillverkning och försäljning av förädlade äggprodukter och tillbehör i anslutning till fjäderfäproduktion. Andelslaget har två förpackningsanläggningar och en fabrik för förädlade produkter i Finland. Dessutom äger andelslaget en fabrik för förädlade produkter i Tallinn. Munakuntas andel av äggmarknaden i Finland är cirka 40 procent (se Munakuntas meddelande 17.6.2014 på finska).

DAVA Foods Holding A/S ingår i den danska koncernen Danish Agro, som är verksam inom jordbruksbranschen. Till koncernens grupp för äggprodukter tillhör Hedegaard Foods A/S i Danmark och Svenska Lantägg Ab i Sverige. Genom företagsarrangemanget tillhör nu också hälften av det i Finland och Estland verksamma Muna Foods Oy denna grupp. Koncernen Danish Agro har också en stark ställning inom jordbrukshandeln i Finland (se Konkurrensverkets meddelande 14.12.2012).

I den fortsatta utredningen undersöker KKV huruvida den behandlade företagsaffären väsentligt förhindrar effektiv konkurrens i Finland. KKV kan vid den fortsatta behandlingen godkänna affären som sådan, ställa villkor för godkännande av förvärvet eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

I det beslut som KKV utfärdat i dag ingår flera affärshemligheter för parterna och beslutet kan publiceras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats. En offentlig version av beslutet publiceras på KKV:s webbplats omedelbart efter att den blivit färdig.