Konsumenterna i Finland är fortfarande något missnöjda med telekommunikationsmarknaden

EU:s senaste resultattavla för konsumentmarknaden, som publicerades i dag, visar hur olika marknader fungerar sett ur konsumenternas perspektiv. De bedömningar som de finländska respondenterna ger är positivare för de flesta branscherna än vid föregående undersökning. Betalkanaler, nätabonnemang, mobiltelefontjänster och sparplaceringar upplevdes som de besvärligaste anskaffningarna. Här ska dock observeras att bedömningarna av marknaden för betalkanaler och mobiltelefontjänster har förbättrats väsentligt.

Finländarna är mer nöjda med många branscher än konsumenterna i de flesta andra EU-länderna är med sina motsvarande marknader. Till exempel marknaden för bostadslån får i Finland det bästa betyget inom EU.  När det gäller skillnader mellan länderna bör man observera att det inom vissa branscher förekommer stora variationer i marknadens strukturer i olika länder. Kommissionen vill betona att det fortfarande finns stora skillnader mellan länderna i hur konsumenterna upplever att marknaden fungerar i allmänhet samt inom vissa branscher.

Kommissionen fäster även uppmärksamhet vid att konsumenternas ekonomiska situation och utbildning påverkar deras upplevelser och förmåga att bedöma marknadens funktion. Konsumenter som har ekonomiska svårigheter upplever lättare än andra problem, och byte av tjänsteleverantör upplevs som särskilt svårt för dessa konsumenter. Medborgare med högre utbildning förhåller sig mera kritiskt än genomsnittet till marknadens mekanismer, vilket torde bero på att de har bättre möjligheter att bedöma marknadens utbud och identifiera eventuella problem.

Resultattavlan (Consumer Scoreboard) bygger på enkäter som har genomförts i samtliga EU-medlemsländer samt i Norge och på Island. I enkäterna har man kartlagt respondenternas erfarenheter av marknadens funktion inom 42 olika branscher. I undersökningen bad man respondenterna berätta om de litar på försäljaren eller tjänsteleverantören, om det är möjligt och lätt att jämföra produkter, om de var nöjda med det till buds stående antalet alternativ, om förväntningarna på ett köp infriades och om de stötte på problem eller ekonomiska förluster.

Materialet Consumer Scoreboard 2016 samlades in 2015 och gången före 2013, undersökningen genomförs således vartannat år. För undersökningen intervjuades i varje land 500 konsumenter för varje bransch så att hela befolkningen blev representerad (utom i Luxemburg, på Island, Malta och Cypern, där urvalet var 250 personer). Svaren bygger inte på föreställningar utan på erfarenheter: Som respondenter valdes personer som verkligen hade gjort anskaffningar i den aktuella branschen under det föregående året eller under de två föregående åren när det gällde sällanköpsvaror.

Mer information:

Resultattavla för konsumentmarknaden 2016: Marknaderna har börjat fungera bättre, men inom branscherna telekommunikation och energi behövs ytterligare åtgärder. Pressmeddelande från europeiska kommissionen 5.9.2016

Forskningschef Anu Raijas, tfn 029 505 3650, fornamn.efternamn@kkv.fi