Konsumentombudsmannen drog 220 Energi inför marknadsdomstolen

220 Energi Ab har ändrat prissättningen och faktureringsintervallen i elavtalen utan att informera sina kunder om ändringarna på det sätt som lagen föreskriver. Bolaget har också tagit ut för hög moms av kunderna.

Konsumentombudsmannen fick vid årsskiftet 2014 anmälningar om 220 Energi Ab:s förfaringssätt. Bolaget hade ändrat prissättningen av elavtal men inte informerat konsumenterna på det sätt som elmarknadslagen föreskriver om ändringen, skälet till denna eller om en eventuell rätt att säga upp avtalet. Enligt lagen ska konsumenterna få denna information skriftligt senast en månad innan ändringen träder i kraft.

220 Energi hade också avvikit från den fakturering varannan månad som fastställs i avtalet och i stället skickat fakturor oftare. Konsumenterna fick ingen lagenlig och skriftlig förhandsanmälan om denna ändring heller.

Dessutom hade 220 Energi debiterat konsumenterna en moms på 24%nbsp;% under användningsperioden januari–februari 2013 fast de enligt skatteförvaltningens anvisningar borde ha tillämpat en skattesats på 23 %. Bolaget debiterade alltså konsumenterna felaktigt en för hög moms.

Eftersom 220 Energi inte ändrade sitt olagliga förfarande eller betalade tillbaka den extra momsen till kunderna, ålade konsumentombudsmannen bolaget ett förbud 12.5.2014. Bolaget motsatte sig detta varpå förbudet hävdes.

Konsumentombudsmannen har nu dragit ärendet inför marknadsdomstolen. Kravet är att marknadsdomstolen förbjuder 220 Energi att ändra konsumentavtalets faktureringsintervall och prissättning utan att senast en månad före ändringen träder i kraft skriftligt informera konsumenten om ändringen, skälet till denna samt om konsumentens eventuella rätt att säga upp avtalet.

Dessutom kräver konsumentombudsmannen att marknadsdomstolen förbjuder 220 Energi att ta ut en högre moms i samband med elfaktureringen än vad som förutsätts i mervärdesskattelagens och skatteförvaltningens anvisningar.

Konsumentombudsmannen kräver också att förbudet förstärks genom föreläggande av vite om 100 000 euro.

Read more:
Electricity company changes illegal terms of agreement
(Consumer Ombudsman’s newsletter 3/2014)