Konsumentombudsmannen för kreditbolaget Blue Finance Suomi till marknadsdomstolen för brott mot prisregleringen av krediter

Kreditbolaget Blue Finance Suomi Oy har erbjudit konsumenterna dyrare krediter än vad som tillåts i lagen, när bolaget inte har beräknat de separata avgifter som det tar ut som kreditkostnader som omfattas av prisregleringen. Konsumentombudsmannen kräver att marknadsdomstolen vid vite på 100 000 euro förbjuder Blue Finance Suomi att fortsätta sitt lagstridiga förfarande.

Blue Finance Suomi har ökat priset på sina krediter genom att ta ut en separat avgift för pappersfakturering, påskyndad behandling av kreditansökan samt så kallade snabbuttagstjänster (pikanostopalvelu) och direktuttagstjänster (hetinostopalvelu). Enligt konsumentombudsmannen är de delar av kreditförhållandet och således är avgifterna för dem kreditkostnader vars maximibelopp bestäms i lag. Enligt Blue Finance Suomis prissättningsmodell har det lagstadgade kostnadstaket överskridits. Enligt bolaget räknas inte de separata avgifter som bolaget tar ut som kreditkostnader och prisregleringen gäller därför inte dessa.

Konsumentombudsmannen har tidigare utrett brott mot regleringen med moderbolaget Blue Finance Oy, som överförde sin konsumentaffärsverksamhet till sitt dotterbolag Blue Finance Suomi i mars 2021. Under förhandlingarna hösten 2021 nåddes inget samförstånd och därför söker konsumentombudsmannen ett avgörande i ärendet hos marknadsdomstolen.

"Kreditkostnaderna kan inte ökas genom att man maskerar kreditförhållandets grunddelar som kompletterande tjänster för vilka man kan ta ut ett tilläggspris. Det förekommer ständigt problem med att följa prisregleringen för krediter och vi har utrett dem med flera kreditbolag . Förhoppningsvis uppmuntrar detta fall som framskridit till marknadsdomstolen även andra att agera lagenligt "

– Konsumentombudsman Katri Väänänen

Prisregleringen fastställer kreditkostnadernas maximibelopp

Enligt prisregleringen för krediter som trädde i kraft i september 2019 får den årliga ränta som tas ut på kreditens utestående kapital inte avtalas till högre än 20 procent. Dessutom får de andra kostnaderna som tas ut för krediten per dag uppgå till högst 0,01 procent av det ursprungliga kreditbeloppet eller kreditgränsen. De andra kreditkostnaderna får dock under inga omständigheter överstiga 150 euro per år.

I kreditkostnaderna ingår alla kostnader som kreditgivaren känner till och som beror på kreditförhållandet . Till exempel avgifter som tas ut för att ansöka om kredit, lyfta kredit och skicka betalningsuppgifter är kreditkostnader oberoende av hur mycket tid eller på vilket sätt åtgärden utförs. Endast helt frivilliga kompletterande tjänster kan uteslutas från kreditkostnaderna. Krediten ska då erbjudas på samma villkor oberoende av om konsumenten ingår ett avtal om kompletterande tjänster i samband med kreditavtalet.