Konsumentombudsmannen förde snabbkreditbolaget 4finance inför marknadsdomstolen

Konsumentombudsmannen ansöker om förbud mot snabbkreditbolaget 4finances orimliga och lagstridiga kreditvillkor samt lagstridiga förfaranden för beviljande av kredit. Bolaget marknadsför och beviljar engångskrediter på 2 010 euro med 30 dagars återbetalningstid via sin webbsida Vivus.fi.

Om konsumenten inte kan betala tillbaka krediten inom den överenskomna betalningstiden, åläggs konsumenten dröjsmålsränta eller alternativt kostnader för den av bolaget erbjudna framflyttningen av förfallodatumet en löpande nominell ränta på 0,5 procent per dag, dvs. en årsränta på 182,5 procent. Utan avbetalningar ökar konsumentens skuld därmed från 2 010 euro till 4 145 euro på sex månader.

Ansökan avser fyra förbud, fyra viten om 100 000 euro

Konsumentombudsmannen yrkar i sin ansökan till marknadsdomstolen 24.11.2016 att 4finance Oy i sin konsumentkreditverksamhet förbjuds att:

1. använda ett tillvägagångssätt där man underlåter att i god tid innan ett bindande kreditavtal ingås underlåter att till konsumenten lämna sådana uppgifter om krediten och kreditgivaren som konsumentskyddslagen kräver. Syftet med att i god tid innan kreditavtalet ingås och i tydligt format lämna förhandsuppgifterna till konsumenten är att säkerställa att konsumenten noggrant överväger upplåningen och att han får de lagstadgade uppgifterna om krediten och kreditgivaren. Att lämna dessa uppgifter till konsumenten först vid tidpunkten för kreditavtalets ingående eller efter det strider mot lagen.

2. i sin marknadsföring, vid avtalets ingående eller i avtalsvillkoren använda ett förfarande där kreditens ränta inte anges som årsränta. Ur konsumentsynpunkt är det vilseledande att den kreditränta som anges i marknadsföringen och vid avtalets ingående avser månadsränta eller till och med dagsränta istället för årsränta. Enligt EU:s konsumentkreditdirektiv ska räntan anges som årsränta i både marknadsföringen och i kreditavtalet.

3. använda avtalsvillkor, enligt vilka kreditens dröjsmålsränta är orimligt hög eller överstiger räntetaket som fastställs i konsumentskyddslagen, som för närvarande är 50 procentenheter. Konsumentombudsmannen anser att den dröjsmålsränta på 182,5 procent som bolaget använder i sina villkor är orimligt hög ur konsumentsynpunkt.

4. använda avtalsvillkor, som ligger till grund för att vid en överenskommen framflyttning av förfallodagen innan förfallodagen infaller debitera konsumenten mer än vid dröjsmålstidpunkten uppkomna inkassokostnader och krediträntor enligt räntelagen, men maximal dröjsmålsränta för motsvarande tid enligt räntetaket i konsumentskyddslagen. En konsument som ber om betalningstid får inte sättas i sämre ställning än en konsument som missköter sin kredit.

Konsumentombudsmannen yrkar att ett vite på 100 000 euro läggs till förbudet för att ge det effekt.

Mer information:
Advokat Juha Jokinen tel. 029 505 3153, fornamn.efternamn@kkv.fi

– Konsumentombudsmannens utredning om kreditmarknaden: Räntetaket bör snarast utvidgas till att omfatta samtliga konsumentkrediter. Konkurrens- och konsumentverkets meddelande 23.9.2016.

Tillhandahållande av konsumentkrediter (på finska). Utkastet till riktlinjer har kommenterats av konsumentombudsmannen 3.10.2016. Ett slutligt utkast färdigställs under vintern 2016-2017.

– Ledare: Jämkning av kreditkostnaderna. Konsumentombudsmannens nyhetsbrev 2/2016 (på finska).