Konsumentombudsmannen fortsätter övervakningen av vilseledande jämförelsepriser

Under de senaste åren har konsumentombudsmannen upprepade gånger tvingats ingripa i det vilseledande sätt att marknadsföra rabatter som i synnerhet sportaffärer och möbelaffärer har idkat. Fyra ärenden behandlas i marknadsdomstolen. Konsumentombudsmannen påminner alla företag om att det strider mot konsumentskyddslagen att uppge produktens pris som nedsatt med en procentrabatt eller använda ett jämförelsepris, om rabatten beräknats utifrån ett produktpris som inte tagits ut av konsumenter i samma affär tidigare. Samma praxis gäller även webbutiker.

Enligt lagen får det inte uppges att priset på en konsumtionsnyttighet är nedsatt mer än vad priset faktiskt understiger det pris som näringsidkaren tidigare har tagit ut. Om produkten inte tidigare har sålts till ett dyrare pris, saknar rabattargumenten täckning och är vilseledande i marknadsföringen.

Ett allmänt problem

Konsumentombudsmannen träffade10 aktörer inom sportutrustningsbranschen i mars 2016. Med sportaffärerna repeterades då regleringen som gäller erbjudandemarknadsföring, marknadsdomstolens avgörandepraxis och konsumentombudsmannens anvisningar. Syftet var att säkerställa att företag har samma kunskapsnivå vad gäller kraven i konsumentskyddslagen och att branschaktörerna följer konsumentskyddslagen i sin prismärkning och i erbjudandekampanjer.

Konsumentombudsmannen följde upp de aktuella företagens webbplatser från augusti 2016 till långt in på 2017. Utifrån observerade förseelserutfärdade konsumentombudsmannen förbudsföreläggande mot sju sportaffärer för vilseledande marknadsföring sommaren 2017. En del av bolagen motsatte sig konsumentombudsmannens förbudsföreläggande, och förbudet förföll för deras del. Fler förbud förelades hösten 2017, nu företag inom möbelbranschen för likartad vilseledande marknadsföring.

I slutet av 2017 drog konsumentombudsmannen de fyra företag som hade motsatt sig förbudet inför marknadsdomstolen och söker förbud för vilseledande jämförelsepriser. Dessutom framförs att förbuden förenas med vite på 100 000 euro.

Ett nytt förbud i mars 2018

Konsumentombudsmannen anser att sportaffären Scandinavian Outdoor Oy har använt vilseledande jämförelsepriser i åtminstone 10 månader 2016–2017. I februari 2018 meddelade företaget konsumentombudsmannen att det vill undvika förhandlingen i marknadsdomstolen och accepterar konsumentombudsmannens förbud, som företaget hade motsatt sig sommaren 2017.

Bolaget förelades ett nytt förbud 1.3.2018. Enligt förbudet får Scandinavian Outdoor i sin marknadsföring inte uppge produktens pris som nedsatt med en procentrabatt eller använda ett jämförelsepris, om rabatten beräknats utifrån ett produktpris som inte tagits ut av konsumenter i samma affär tidigare. Förbudet förstärktes genom föreläggande av vite om 100 000 euro.

Konsumentombudsmannen återkallade sin ansökan till marknadsdomstolen för Scandinavian Outdoor 14.3.2018. Om bolaget fortsätter sitt lagstridiga förfarande trots beslutet om förbud, kan konsumentombudsmannen lämna ansökan till marknadsdomstolen om att vitet om 100 000 euro ska betalas.

Förhandlingen fortsätter i marknadsdomstolen om förbud för sportaffärerna SGN Sportia Oy:s, L-Fashion Group Oy:s och XXL Sports & Outdoor Oy:s vilseledande marknadsföring. För möbelbranschen pågår i marknadsdomstolen ett ärende om förbud för vilseledande marknadsföring för Kruunukaluste Oy.

Konsumentombudsmannens främsta mål är att få företag att avstå från lagstridiga tillvägagångssätt eller ändra på dem frivilligt. Om detta inte lyckas, vidtar konsumentombudsmannen vid behov de tvångsåtgärder som ärendet förutsätter eller hänvisar ärendet till domstol för avgörande. I dessa situationer blir det i praktiken fråga om att domstolen meddelar ett förbud förenat med vite. Ärendet avgörs av marknadsdomstolen på ansökan av konsumentombudsmannen. Konsumentombudsmannen kan även själv meddela förbud i ett ärende som inte med tanke på tillämpandet av lagen eller i övrigt har väsentlig betydelse.

Mer information

  • Konsumentombudsmannens beslut om förbud (på finska).
  • Konsumentärenden i marknadsdomstolen och i högsta domstolen (på finska).