Konsumentombudsmannen gav anvisningar om konsumentskyddslagens spelregler när det gäller jämförelsetjänster för krediter

Konsumentombudsmannen har de senaste åren som en del av övervakningen av krediter granskat jämförelse- och konkurrensutsättningstjänster för krediter. Utifrån observationerna framträder brister på marknaden för jämförelsetjänster för krediter, och konsumentombudsmannen har skickat ut ett instruktionsbrev till tjänsteleverantörerna i syfte att rätta till dessa. I sina anvisningar påminde konsumentombudsmannen även tjänsterna om förbudet mot direktmarknadsföring av krediter som gäller fram till slutet av året.

På kreditmarknaden erbjuds det olika typer av jämförelse- och konkurrensutsättningstjänster för krediter som konsumenter kan använda för att ansöka om kredit och få krediterbjudanden från flera olika kreditgivare. Utifrån konsumentombudsmannens observationer är informationen på tjänsternas webbplatser vilseledande och otydlig.

I sitt brev med anvisningar påminde konsumentombudsmannen jämförelse- och konkurrensutsättningstjänsterna om att de måste följa vissa bestämmelser om konsumentkrediter enligt konsumentskyddslagen. Sådana bestämmelser är till exempel god kreditgivningssed och informationsskyldighet vid marknadsföring av krediter.

Marknadsföring med ogrundade påståenden om omfattning och fördelaktighet med hjälp av jämförelser

Enligt konsumentombudsmannens observationer strävade jämförelsesidor ofta efter att skapa en bild av att de jämförelser och konkurrensutsättningar av krediter som görs för konsumenternas räkning skulle vara mer heltäckande än de verkligen var. Jämförelserna omfattade vanligtvis enbart tjänsternas samarbetspartners krediter.

– Om man i tjänsten inte anger tydligt vilka samarbetspartner man har kan konsumenten få en vilseledande bild av omfattningen på jämförelsen och tjänstens opartiskhet. För konsumenterna är det viktigt att man i marknadsföringen av tjänsten på ett genomsynligt sätt anger vilka samarbetspartner man har och tjänstens roll, understryker konsumentombudsmannen Katri Väänänen.

Dessutom hävdade man ofta i marknadsföringen av tjänsterna utan att riktigt ha belägg för det att de krediter man fick genom dem alltid skulle vara förmånligare eller att konsumenten skulle uppnå konkreta besparingar genom att slå ihop sina befintliga lån via tjänsten. Konsumentombudsmannen betonade i sina anvisningar att det inte är motiverat att framföra sådana påståenden när tjänsten endast jämför sina samarbetspartners krediter.

Man bör fästa uppmärksamhet vid hur informationen om krediterna presenteras

Konsumenterna hade inte heller alltid fått all den information som konsumentskyddslagen kräver vid presentationen av krediterbjudandet. Enligt lag ska man ange för konsumenten

  • vad den effektiva årsräntan är
  • räntan på krediten och övriga kreditkostnader
  • kreditbeloppet eller kreditgränsen
  • avtalets löptid
  • kreditkostnadernas sammanlagda belopp och
  • antalet avbetalningar.

För konsumenten är också typen av kredit som marknadsförs central information, det vill säga om det är en engångskredit eller en fortlöpande kredit.

Konsumentombudsmannen påpekade i sina anvisningar att när man informerar om krediten bör fästa uppmärksamhet vid hur informationen presenteras. Informationen ska alltid vara tydlig och ges som en sammanhängande helhet. Den får till exempel inte vara utspridd på olika ställen på webbplatsen, utan konsumenten ska enkelt kunna se all information på ett och samma ställe.

Förbudet mot direktmarknadsföring gäller även jämförelsetjänster för krediter

Konsumentombudsmannen påminde i sina anvisningar om att det temporära förbudet mot direktmarknadsföring av krediter även gäller jämförelsetjänster för krediter. Konsumentskyddslagen ändrades tillfälligt i juli så att räntan på vissa konsumentkrediter tillfälligt begränsades till tio procent och samtidigt förbjöds direktmarknadsföring av krediter. Det är också förbjudet med direktmarknadsföring av jämförelse- och konkurrensutsättningstjänster för krediter.

– Direktmarknadsföring är förbjuden, både inför nya, befintliga och tidigare kunder fram till årets slut. Det påverkar inte förbudet om krediterna marknadsförs av exempelvis kreditgivaren, kreditförmedlaren eller någon annan, betonar konsumentombudsmannen i sina anvisningar.

Det ska observeras att även om det tillfälliga räntetaket inte gäller nyttighetsbundna krediter, såsom avbetalningsköp eller kreditkortskrediter, gäller förbudet mot direktmarknadsföring även dessa krediter.