Krediternas maximiränta och marknadsföring skärps tillfälligt på grund av coronaviruset

Maximiräntan på vissa konsumentkrediter begränsas i juli temporärt till högst tio procent, även om den normala räntan på krediten skulle ha avtalats vara större än detta. Räntetaket på tio procent gäller fram till årets slut. Samtidigt förbjuds även direktmarknadsföring av konsumentkrediter tillfälligt.

På grund av undantagsförhållanden som orsakas av coronaviruset begränsas räntan på konsumentkrediter tillfälligt till tio procent från början av juli. Syftet med ett tillfälligt räntetak är att säkerställa att räntan på krediten är måttlig för att minska skuldproblemen. Den temporära prisregleringen av konsumentkrediter gäller 1.7.2020–31.12.2020. De avtalade avgifterna för krediten utöver räntan får inte höjas under dess giltighetstid.

Ett tillfälligt räntetak tillämpas både på avtal som ingås efter att lagen trätt i kraft och på avtal om fortlöpande kredit som ingåtts redan tidigare, när konsumenten gör nya uttag under den tillfälliga regleringen. Räntetaket gäller inte nyttighetsbundna krediter, såsom avbetalningsköp eller kreditkortskrediter.

Det tillfälliga räntetaket förfaller genast i början av 2021

Räntan på krediten efter 31.12.2020 bestäms enligt kreditavtalet och lagstiftningen. Om kreditavtalet har ingåtts efter 1.9.2019 får räntan vara högst 20 procent men den ränta som avtalats i tidigare avtal kan vara betydligt högre. När räntetaket vid årsskiftet förfaller gäller det även en situation där konsumenten har gjort nya uttag under den tillfälliga lagens giltighetstid, men krediten ännu inte har betalats efter årsskiftet.

– Konsumenterna bör beakta den sannolika höjningen av räntan efter årsskiftet. Därför lönar det sig att överväga sin egen betalningsförmåga när man tar kredit, berättar direktör Outi Haunio-Rudanko.

Ett tillfälligt räntetak kan ge hjälp för ett kortvarigt finansieringsbehov i en situation där konsumenten kan återbetala sin kredit under den tillfälliga regleringens giltighetstid. Om konsumenten dock inte kan betala tillbaka krediten före årets slut kan han eller hon bli tvungen att återbetala uttagen med en högre ränta än på 10 procent enligt det tillfälliga räntetaket.

I synnerhet nya uttag av krediter som beviljats före september 2019 kan bli mycket dyra, eftersom prisregleringen som trädde i kraft 1.9.2019 inte begränsade kostnaderna för dessa kreditavtal. I dessa fortfarande gällande kreditavtal kan räntan vara betydligt högre än 20 procent. Därför kan det krävas en orimlig ränta på upp till 200 procent för dessa krediter när den tillfälliga prisregleringen upphör. Det lönar sig att försöka ersätta dyra krediter med ett förmånligare alternativ.

Ränteuppgifter får inte marknadsföras vilseledande

Krediten får inte marknadsföras med vilseledande information om räntan på krediten. Normal kreditränta enligt kreditavtalet ska anges minst lika synligt som tillfällig lägre ränta. I reklamen ska därtill varnas om räntan stiger efter att det tillfälliga räntetaket har upphört att gälla.

Från och med början av juli förbjuds även direktmarknadsföring av konsumentkrediter och tjänster som tillhandahålls av kreditförmedlare. Med tanke på förbudet har det ingen betydelse om krediterna marknadsförs till exempel av kreditgivaren, kreditförmedlaren eller någon annan. Med direktmarknadsföring avses marknadsföring som riktas till en viss konsument eller ett visst hushåll till exempel per post, telefon eller elektroniskt. Förbudet gäller alla krediter som omfattas av tillämpningsområdet för 7 kap. i konsumentskyddslagen. Direktmarknadsföring av krediter är förbjudet för såväl nya som nuvarande eller tidigare kunder.

– Riksdagen förutsätter att statsrådet bereder en permanent lagstiftning om begränsning av reklam och direktmarknadsföring som gäller konsumentkrediter. Det skulle vara en mycket önskvärd reform, säger Haunio-Rudanko.