Konsumentombudsmannen har dragit fyra företag inför marknadsdomstolen för vilseledande jämförelsepriser

Konsumentombudsmannen har dragit Scandinavian Outdoor Oy, SGN Sportia Oy, L-Fashion Group Oy och Kruunukaluste Oy inför marknadsdomstolen. Dessutom framförs att förbuden förenas med vite på 100 000 euro.

Sedan augusti 2016 har konsumentombudsmannen aktivt följt marknadsföringen inom sportartikelbranschen och möbelbranschen för att utreda hur branschens företag i marknadsföringen använder sig av jämförelsepriser, procentrabatter eller på annat sätt ger uttryck för rabatter. Avsikten är att utreda om de nedsatta priserna som marknadsförs till konsumenterna är verkliga.

Innan ärendet förs till marknadsdomstolen för avgörande har konsumentombudsmannen gett berörda företag anvisningar om lagstiftningens krav samt marknadsdomstolens beslutspraxis och har förhandlat med företagen i syfte att avgöra ärendena i godo. Eftersom företagen efter vägledning och trots löften inte har ändrat sin marknadsföring har konsumentombudsmannen meddelat företagen förbud sommaren 2017. Eftersom företagen har motsatt sig förbudsbesluten har konsumentombudsmannen dragit företagen inför marknadsdomstolen.

Utöver de företag som nu förts till marknadsdomstolen har konsumentombudsmannen även meddelat Suomen Retkitukku Oy förbud och förenat förbudet med vite. Företaget har inte visat att det någonsin har debiterat det pris som anges som jämförelsepris för de produkter som ligger till grund för förbudet. Företagets marknadsföring har fördunklat konsumentens uppfattning om företagets normala prisnivå och följaktligen hur stor den verkliga förmånen är sett till den rabatt som anges.

Jämförelsepriser och rabattprocenter syftar till att hos konsumenterna skapa en bild av att företaget ger betydande rabatt. Med tanke på konsumenterna är det bra att priskonkurrensen fungerar och att varor ibland även säljs med rabatt. Vilseledande jämförelsepriser och rabattprocenter fördunklar dock konsumentens uppfattning om vad som är butikens normala prisnivå och hur stor den annonserade rabatten i verkligheten är.

Konsumentombudsmannens främsta mål är att få företag att avstå från lagstridiga tillvägagångssätt eller ändra på dem frivilligt. Om detta inte lyckas, vidtar konsumentombudsmannen vid behov de tvångsåtgärder som ärendet förutsätter eller hänvisar ärendet till domstol för avgörande. I dessa situationer blir det i praktiken fråga om att domstolen meddelar ett förbud förenat med vite. Ärendet avgörs av marknadsdomstolen på ansökan av konsumentombudsmannen.

Konsumentombudsmannen kan även själv meddela förbud i ett ärende som inte med tanke på tillämpandet av lagen eller i övrigt har väsentlig betydelse. Förbudet upphör att gälla om företaget inom utsatt tid motsätter sig förbudsbeslut.

Både marknadsdomstolen och konsumentombudsmannen kan förena förbud med vite. Om företaget trots beslut om förbud fortsätter det lagstridiga förfarandet, kan konsumentombudsmannen hos marknadsdomstolen ansöka om att vitet ska betalas.

Ytterligare information: