Konsumentombudsmannen har förhandlat om avtalsvillkor för konsumenthandel med golv- och väggbeläggning

Konsumentombudsmannen har granskat och godkänt golv- och väggbeläggningsföreningen Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:s allmänna avtalsvillkor gällande plattor och tillhörande produkter. Villkoren gäller såväl konsumenthandel som installation av produkterna och de träder i kraft den 2 maj 2014.

Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry har gjort upp branschens första avtalsvillkor för konsumenthandel som gäller både varuhandel som installation. Avtalsvillkoren fastställer miniminivån, som tillverkare, importörer och installatörer av material som används vid golv- och väggbeläggningsarbeten inte får underskrida. Företagen får dock alltid erbjuda konsumenten bättre villkor.

I avtalsvillkoren avtalas bland annat om hur man ska gå till väga då installationsarbetet försenas eller avbryts. Om försäljarens leverans eller installationsarbete försenas har köparen rätt till en standardersättning som är för varje påbörjad vecka en procent av priset på den försenade leveransen. Ersättningen behöver dock inte betalas om förseningen beror på ett oöverstigligt hinder som försäljaren inte har kunnat beakta då avtalet ingicks.

Köparen får häva köpet med skäl av försening, om det är fråga om ett väsentligt avtalsbrott. Det kan till exempel vara fråga om en situation där köparen, före avtalet ingicks, har informerat försäljaren om att det är viktigt att varan anländer eller att installationen är färdig en viss tid. Köparen får också häva köpet om denne har gett försäljaren rimligt lång tilläggstid för att leverera varan men företaget levererar trots det inte varan inom utsatt tid.

Köparen ska efter leveransen kontrollera att leveransen överensstämmer till sitt innehåll och sin mängd det som avtalats och om leveransen har synliga fel. Köparen ska också underrätta försäljaren så snabbt som möjligt om fel eller brister i leveransen. Då köparen installerar produkten godkänner denne att produkten överensstämmer med beställningen.

Samtliga Lattian- ja seinänpäällysteliittos industriella medlemsföretag inom plattbeläggningsbranschen anser standardavtalsvillkoren vara viktiga med tanke på enhetliga leveranser. Således skapar man för medlemsföretagen möjligheten att på marknaden stå ut som ansvarsfulla leverantörer.

”För förbundets del var det inga problem att utarbeta avtalsvillkoren i arbetsgrupp och samarbetet med Konkurrens- och konsumentverket gick smidigt”, Kari Vainio, ordförande för förbundets arbetsgrupp.

Konsumentombudsmannen har förhandlat om standardavtalsvillkor med ungefär trettio olika branscher. Standardavtalsvillkor är en av konsumentombudsmannens viktigaste tillsynsåtgärder och de gynnar både konsumenter och företag.

”Standardavtalsvillkor hjälper till att förhindra konflikter mellan konsumenter och företag. Dock räcker det inte endast med avtalsvillkor. Försäljaren ska uppge för köparen alla centrala villkor som inverkar på köpbeslutet redan då produkten eller tjänsten marknadsförs eller senast då avtalet ingås”, konstaterar konsumentombudsman Päivi Hentunen.

De allmänna avtalsvillkoren för plattor och tillhörande produkter publiceras på Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:s webbplats. Förbundet skickar dem också till alla företag som arbetar med plattbeläggningsprodukter så företagen kan länka till dem från sina webbplatser.

Läs mer:
Allmänna avtalsvillkor för kakelplattor och tillhörande produkter på Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:s webbplats (på finska)