Konsumentombudsmannen har kallat Caruna till överläggningar om höjningarna av priset på överföringen av el

Enligt konsumentombudsmannen har genomförandet av prishöjningarna varit oskäliga med tanke på konsumentskyddet.

Skäligheten av prissättningen inom affärsverksamhet med överföring av el övervakas av Energiverket i fyra års övervakningsperioder. Konsumentombudsmannen har inte behörighet i fråga om prissättningens skälighet i sig, men kan däremot ingripa i de förfaranden genom vilka ett företag genomför prisändringar.

Enligt principerna för konsumenträtt kan ett företag inte ensidigt göra stora engångshöjningar i ett långvarigt avtal eftersom sådana höjningar kan betraktas som väsentliga ändringar i avtalet. Därför ska ändringar i prissättningen göras småningom och över en längre tidsperiod.

En skälig engångshöjning kan i allmänhet vara cirka 10–15 procent. Denna nivå överskrids klart i Carunas prishöjningar. Den stora engångshöjningen av priset på överföring av el görs ännu oskäligare genom att el är en nödvändig tillgång som konsumenterna inte klarar sig utan. Konsumenten kan inte heller byta bolag eftersom Caruna har monopol på överföring av el i sitt område.

Konsumentombudsmannen har olika tillsynsmetoder till sitt förfogande, av vilka gruppklagomål och grupptalan har lyfts fram i offentligheten. Användningen av dessa metoder prövas efter överläggningarna med Caruna.

Konsumentombudsmannen informerar om överläggningarnas slutresultat och ger vid behov anvisningar till konsumenterna. Konsumenterna kan lämna reklamationer i ärendet till Caruna.