Konsumentombudsmannen har uppdaterat riktlinjerna för god sed vid indrivning

De uppdaterade riktlinjerna för god sed vid indrivning beaktar förändringarna i indrivningslagen vilka trädde i kraft 2013. Genom ändringarna har man förbättrat särskilt gäldenärens ställning genom att minska indrivningskostnader för gäldenären och precisera innehållet av god sed vid indrivning vid indrivningens olika skeden.

Konsumentombudsmannen övervakar att indrivningslagen och god sed vid indrivning av konsumentfordringar följs. För att förebygga problem har konsumentombudsmannen utarbetat för näringsidkare och offentliga samfund riktlinjer med väsentliga frågor angående indrivning av konsumentfordringar.

Riktlinjerna innehåller utöver konsumentombudsmannens ställningstaganden om god sed vid indrivning även råd angående problem i indrivningssituationer. I riktlinjerna framförs bland annat exempel på hur gäldenärens intressen ska iakttas vid indrivning och när en gäldenär vid indrivning kan anses åsamkas orimlig olägenhet.

Riktlinjerna beaktar förändringarna i indrivningslagen vilka trädde i kraft 2013. Fordringsägaren, intressenter som representerar indrivningsbranschen och gäldenärer har haft möjlighet att framföra sina åsikter i förhållande till riktlinjerna både skriftligt och under ett hörande hösten 2013.

Läs mer:
God sed vid indrivning av konsumentfordringar
Den ändrade indrivningslagen förbättrar konsumentens ställning, KKV:s meddelande 14.3.2013