Konsumentombudsmännen i de nordiska länderna möter gemensamma utmaningar

Konsumentombudsmännen på Färöarna, i Finland, Grönland, Island, Norge, Sverige och Danmark träffades i Köpenhamn 5–6 september för att diskutera samarbete och kunskapsutbyte. På dagordningen stod gemensamma utmaningar så som användningen av artificiell intelligens och personuppgifter i marknadsföring, miljöpåståenden i marknadsföring samt reklam för konsumentkrediter.

I de nordiska länderna ser de konsumentskyddande lagarna ungefär likadana ut och även utmaningarna är till en stor del gemensamma.

”Vi möter mycket liknande trender på marknaden, vilket avgör hur vi riktar vår övervakning och våra åtgärder. Därför är det mycket viktigt med utbyte av kunskap, erfarenhet och tolkning av lagstiftningen”, säger konsumentombudsman Katri Väänänen.

Användningen av personuppgifter och artificiell intelligens skapar nya slags marknadsföringstekniker riktade mot konsumenter, till exempel genom personliga erbjudanden och personlig prissättning. Metoderna utgör nya utmaningar för konsumentskyddsmyndigheterna. Samarbete mellan dataskyddsmyndigheter och konsumentskyddsmyndigheter är avgörande för att hantera dessa frågor. Konsumentombudsmännen beslöt sig för ett tätare informationsutbyte och att överväga gemensamma insatser gällande globala eller regionala företag som inte följer reglerna.

Konsumnetombudsmännen diskuterade även miljöpåståenden som får allt större utrymme i reklamen. Miljöpåstånden är en positiv trend i sådana fall då de baserar sig på fakta och således erbjuder konsumenten viktig information om miljöpåverkan. Falska och vilseledande påståenden förekommer också och de måste motarbetas. Under de kommande åren kommer konsumentombudsmännen att fästa speciell uppmärksamhet vid övervakning av miljöpåståenden i marknadsföring och vid att dela information sinsemellan.

Konsumentombudsmännen noterade också att marknadsföring av konsumentkrediter är en prioriterad fråga av alla nordiska konsumentombudsmän och att marknadsföringen av online-spel växer, bland annat mot barn och ungdomar. Förbudet mot dold reklam i sociala medier kräver dessutom kontinuerligt uppföljning från myndigheterna.

År 2020 möts konsumentombudsmännen i Tórshavn på Färöarna.