Konsumentombudsmannen ingrep i Finnairs oklara miljömarknadsföring

Det miljöpåstående om växthusgasutsläpp från flygbränsle som Finnair Abp använde i sin marknadsföring gav en vilseledande bild av att företagets flygresor medför positiva miljökonsekvenser. Finnair förband sig att korrigera sin marknadsföring.

Konsumentombudsmannen fäste uppmärksamhet vid att Finnair i sin marknadsföring använder miljöpåståendet ”Vi skaffar förnybart flygbränsle som minskar växthusgasutsläppen med upp till 80 procent – vårt mål att vi ska vara helt koldioxidneutrala 2045”.

Reklamen visades i omfattande utsträckning i olika marknadsföringskanaler, bland annat på Twitter (numera X), Facebook, i tidningen Helsingin Sanomat och på Finnairs Instagram-konto. I illustrationen användes en miljövänlig bild av jordklotet och ett flygplan vars flygrutt följs av ett grönt streck.

Miljöpåståenden ska vara tydliga och noggrant avgränsade

Enligt konsumentombudsmannen kan konsumenten utifrån Finnairs miljöpåstående inte veta vilken betydelse anskaffningen av förnybart flygbränsle, som var det huvudsakliga budskapet i marknadsföringen, har för Finnairs totala utsläpp. Av reklamen framgick till exempel inte hur stor anskaffningen är proportionellt sett, vad påståendet jämförs med eller vilken tidsperiod det hänför sig till. Det påstående som lyftes fram i marknadsföringen kunde till och med förstås så att Finnair helt och hållet skulle ha övergått till att använda förnybart flygbränsle och att Finnairs totala utsläpp skulle minska med 80 procent. Av Finnairs utredning till konsumentombudsmannen framgick att andelen förnybart flygbränsle dock endast utgjorde cirka 0,2 procent av alla de bränslen som Finnair använde 2022.

I sociala medier fanns i samband med påståendena i reklamen en länk till en bakgrundsartikel i Finnairs kundtidning. I kampanjens tryckta reklam gavs mer information om påståendet i finstilt text.

”Motiveringar och tilläggsinformation som stöder miljöpåståendet kan inte finnas flera klick och länkar från själva påståendet. Marknadsföringen ska planeras så att preciseringen av påståendet inte kan gå konsumenten obemärkt förbi.”

Konsumentombudsman Katri Väänänen

Konsumentombudsmannen konstaterade att Finnair inte tydligt framförde omfattningen av och gränserna för sitt miljöpåstående i sin marknadsföring och lät således bli att ange information som är väsentlig för konsumenten. Miljömarknadsföring måste alltid vara korrekt, noggrant avgränsad och tydlig så att helhetsintrycket inte blir vilseledande för konsumenterna.

"Diffusa miljöpåståenden hjälper inte konsumenterna att göra genuint miljövänliga val. Det blir allt viktigare att bekämpa grönmålning och den EU-lagstiftning som är under beredning kommer också att bidra till detta.”

Konsumentombudsman Katri Väänänen

De allmänna målen för samhällsansvar inte tillräckliga för att motivera miljöpåståendena

Enligt Finnairs utredning grundar sig det i marknadsföringen angivna påståendet om att vara ett koldioxidneutralt bolag 2045 på den ansvarsstrategi som Finnair publicerade 2020 och det mål om koldioxidneutralitet som ställts upp i strategin. Konsumentombudsmannen ansåg att Finnairs uttryck om målet om koldioxidneutralitet var förknippat med förändringar och osäkerhet samt svårt att bedöma ur konsumenternas synvinkel.

Enligt konsumentombudsmannen räcker de opreciserade och allmänna uttalanden om ansvar som företaget har på sin webbplats inte som sådana för att motivera de miljöpåståenden en näringsidkare framför, utan konsumenten ska utan besvär kunna hitta tillförlitliga bevis och motiveringar som stöder påståendet.

Finnair förband sig till att låta bli att genom sin miljömarknadsföring skapa ett vilseledande helhetsintryck av miljökonsekvenserna av flygresor och att i sin miljömarknadsföring endast använda sådana miljöpåståenden och uttryck om växthusgasutsläpp som är tydliga och skarpt avgränsade.

Konsumentombudsmannen påminde också Finnair om att regleringen av miljömarknadsföring gäller all Finnairs marknadsföring oberoende av marknadsföringskanal.

Mer om ämnet:

Vilseledande miljömarknadsföring, konsumentombudsmannens avgörande (på finska)

Europaparlamentets meddelande: Ny lag mot grönmålning och vilseledande produktinformation